wtorek, 23 styczeń 2024, Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Pogoda w Janowie

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
 1. realizacja zadań Gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 2. przygotowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 3. organizowanie, przeprowadzanie, kontrola i rozliczanie  otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
 4. sporządzanie sprawozdań 
Biuro Rady Miejskiej
 1. obsługa organizacyjno – finansowa Rady Miejskiej i jej Komisji,
 2. udzielanie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu,
 3. przyjmowanie z wydziałów/biur, jednostek organizacyjnych miasta projektów uchwał i przekazywanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej, celem ich umieszczenia w porządku obrad,
 4. prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej,
 5. prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych, ich przekazywanie właściwym referatom, jednostkom organizacyjnym miasta i czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi,
 6. prowadzenie rejestru opinii, wniosków i stanowisk Komisji Rady, ich przekazywanie właściwym referatom  Urzędu Miejskiego bądź  jednostkom organizacyjnym miasta i przyjmowanie informacji o sposobie ich wykorzystania,
 7. opracowanie rocznego sprawozdania z terminowości udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych,
 8. opracowywanie rocznych informacji z realizacji uchwał Rady Miejskiej,
 9. prowadzenie zbioru przepisów gminnych,
 10. przekazywanie  właściwym organom nadzoru – Wojewodzie lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej - uchwał Rady Miejskiej,
 11. przekazywanie Wojewodzie aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę w formie uchwał, celem ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Celem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.
 1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych,
 2. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej      i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy,
 4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
 5. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
Fundusz alimentacyjny
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( każdy 6 dzień miesiąca, a w przypadku jeśli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, pierwszy następującym po nim dzień roboczy)
 • opracowanie sprawozdawczości z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • wydawanie zaświadczeń o wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub zaliczek alimentacyjnych
 • ustalanie należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych z należnymi odsetkami
 • przekazywanie informacji do Krajowego Rejestru Długów o stanie zobowiązań dłużników alimentacyjnych
 • prowadzenie postępowań w stosunku do dłużników alimentacyjnych
 • współpraca z komornikami, sądami, Starostą Janowskim, Powiatowym Urzędem Pracy, prokuraturą, organami właściwymi dłużnika i wierzyciela w zakresie przekazu informacji o dłużniku alimentacyjnym 
Archiwum zakładowe
 
 1. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i odpowiedniego jej przygotowania do przekazania archiwum zakładowemu,
 2. przyjmowanie w stanie uporządkowanym  materiałów archiwalnych i dokumentacji nie archiwalnej z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 3. przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie pełnej ewidencji,                                
 4. udostępnienie akt osobom upoważnionym,
 5. w przypadku nawiązania współpracy z Archiwum Państwowym w Warszawie, przygotowanie i przekazanie materiałów  archiwalnych do Archiwum Państwowego, zgodnie z obowiązującymi terminami,
 6. inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę.
Ewidencja  ludności i dowodów osobistych:
 1. prowadzenie ewidencji ludności w systemie teleinformatycznym w formie gminnego zbioru meldunkowego, w tym:
  a) zbiór danych stałych mieszkańców, 
  b) zbiór danych byłych mieszkańców, 
  c) zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, 
  d) zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 3 miesięcy, 
 2. wykonywanie czynności związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dokumentów tożsamości,
 3. prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w systemie teleinformatycznym,
 4. aktualizacja danych w systemie teleinformatycznym na podstawie zgłoszeń meldunkowych oraz decyzji administracyjnych w tych sprawach, odpisów skróconych aktów stanu cywilnego o zmianach w tych aktach przekazywanych przez właściwe Urzędy Stanu Cywilnego, decyzji o zmianie imienia lub nazwiska, obywatelstwa, zmianie numeru dowodu osobistego, numeru PESEL oraz zmianach niezbędnych do ustalania obowiązku wojskowego,
 5. prowadzenia archiwum dowodów osobistych i stała jego aktualizacja,
 6. współpraca z Wydziałem Udostępniania Informacji w Departamencie Centralnych Ewidencji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Centrum Personalizacji Dokumentów ( CPD ), policją, biurem paszportowym, zakładami karnymi, biurami ewidencji ludności innych gmin, itp. w zakresie zmian ewidencyjno – adresowych i osobowych,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji w zakresie spraw meldunkowych,
 8. załatwianie skarg i wniosków w sprawach wydziału,
 9. prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców,
 10. udostępnianie rejestru i spisu wyborców,
 11. wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców,
 12. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania na podstawie przepisów ustawy – Kodeks wyborczy,
 13. udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych    i unieważnionych dowodów osobistych,
 14. wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 15. wydawanie zaświadczeń i kserokopii dokumentów z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 16. przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego i wydanie zaświadczenia o jego utracie oraz jednoczesne unieważnienie tego dowodu w systemie teleinformatycznym w ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych i ELUD,
 17. unieważnianie dowodów osobistych z przyczyn wymienionych w przepisach prawa, w systemach teleinformatycznych ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych i ewidencji ludności,
 18. współpraca z innymi urzędami gminnymi dotycząca pośrednictwa w przekazywaniu dowodów osobistych,
 19. sporządzanie dla szkół wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
OSP
 1. Pomoc w wyposażeniu OSP w następujący sprzęt:
  a. środki alarmowania i łączności,
  b. pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania,
  c. środków transportowych do akcji ratowniczej i ćwiczeń.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu OSP.
 3. Prowadzenie rejestru Ochotniczych Straży Pożarnych.
 4. Wydawanie upoważnień do kontroli i nakładania grzywien.
 5. Prowadzenie prawidłowej gospodarki paliwowej i materiałowej pojazdów i sprzętu przeciw pożarowego.
 6. Prowadzenie dokumentacji zakupów i usług zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie realizacji zadań wynikających z zakresu czynności.
 7. Wykonywanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych.
 
Kierownik Referatu
Inspektor ds. ewidencji ludności
Inspektor ds. obsługi Biura Rady

Pełnomocnictwo Urzędowe do potrzeb osób Głuchych i niedosłyszących

DO/W/1

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

EL/ZPS/1

Zgłoszenie pobytu stałego

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

 
EL/WPS/2

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

 
EL/ZC/1

Zgłoszenie pobytu czasowego

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

 
EL/WPC/2

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

 
EL/ZW/3

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

 
EL/ZP/4

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

 
RDK/W/1

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych*/ o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych*/ o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

 

 

Kierownik Referatu:
Paweł Kusz

ul. Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 5.

tel.: 15 872-43-09
ewidencjaludnosci@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www