niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Referat Budżetowo - Podatkowy

 1. Przygotowywanie danych do projektu budżetu i dokumentów towarzyszących, zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Miejską.
 2. Prowadzenie gminnych funduszy celowych na zasadach określonych przepisami ustaw szczególnych.
 3. Realizowanie planu dochodów i wydatków budżetowych, dokonywanie analiz w tym przedmiocie oraz wypracowanie wniosków w zakresie gospodarki finansowej Burmistrzowi i Radzie Miejskiej.
 4. Kontrola kompleksowa i doraźna (zgodnie z planem rocznym lub na poleceniem Burmistrza) jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie sprawności organizacyjnej oraz gospodarowania majątkiem rzeczowym i finansami oraz w zakresie zgodności stanu istniejącego z obowiązującymi aktami normatywnymi.
 5. Opracowywanie wniosków dla Burmistrza zmierzających do usprawnienia pracy nadzorowanych jednostek.
 6. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej. Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli określi oddzielne Zarządzenie Burmistrza.
 7. Prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego oraz dokonywanie okresowych inwentaryzacji.
 8. Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.
 9. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach stawek podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej gminy oraz ustalania inkasa, inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
 10. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach gospodarki finansowej gminy.
 11. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 12. Podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności i świadczeń stanowiących dochody budżetowe.
 13. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz informacji opisowych dotyczących realizacji budżetu i działalności finansowej gminy.
 14. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, urzędem skarbowym, bankiem obsługującym, innymi bankami, funduszami i fundacjami.
 15. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia księgowości budżetowej, podatkowej i ewidencji majątku gminy.
 16. Prowadzenie obsługi kasowej, sprzedaży znaków opłaty skarbowej oraz gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania.
 17. Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości z uwzględnieniem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych.
 18. Zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 19. Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową gminy.
 20. Opiniowanie zamierzeń mogących wywołać skutki finansowe dla budżetu gminy.
 21. Dbałość o mienie komunalne i podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów budżetu gminy.
 22. Rozliczanie zadań inwestycyjnych gminy, przy udziale Referatu Inwestycyjnego.
 23. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji i rozliczania podatku od towarów i usług.
 24.  Współpraca z komisjami Rady Miejskiej.
Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy
Inspektor koordynator ds. księgowości podatkowej
Specjalista ds. księgowości podatkowej
Inspektor ds. ksiegowości budżetowej
Podinspektor ds. księgowości budżetowej i budżetu
Podinspektor ds. księgowości podatkowej
Referent ds. księgowości budżetowej
Inspektor ds. Płac
Komendant Straży Miejskiej
Referent ds. obsługi kasy
Kierownik Referatu: 

Monika Machulak

ul. Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 18.

tel.: 15 872-43-14
fax: 15 872-46-70
skarbnik@janowlubelski.pl

 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www