niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Ogłoszenia drobne

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Janowie Lubeskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie trwają pracę nad nową stroną internetową, która będzie zgodna z W3C oraz WCAG 2.1. Prace zostaną zakończone w drugim kwartale 2020 r.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://archiwum.janowlubelski.pl/ Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak danych

Serwis internetowy nie jest zgodny ze standardami W3C oraz WCAG 2.0 na poziomie AA, nie jest dostosowany do urządzeń mobilnych oraz częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych oraz niektóre dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłane do Urzędu w celu publikacji na naszym portalu),

 Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 Obsługa:

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter )

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

- zmiana kontrastu (funkcjonalność obecnie nie działa)

- Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji:

Na stronie znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.

Wersja mobilna

obecna wersja serwisu nie posiada wersji mobilnej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy pod adresem sekretariat@janowlubelski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (15) 8724 313 oraz pocztą tradycyjna pod adresem: Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelski, ul. Jana Zamoyskiego 59

Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ul. Jana Zamoyskiego i ul. Wiejskiej.

Do wejścia od strony ul. Jana Zamoyskiego prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek, umożliwiający wezwanie pracownika urzędu, który zawiadomi odpowiedni referat Urzędu o konieczności obsłużenia interesanta oczekującego na parterze.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku znajduje się winda, wielkość windy dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Urząd posiada 1 toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu, pod warunkiem zgłoszenia przez osobę uprawnioną „chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych".

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www