wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Referat Ochrony Środowiska i Logistyki

 1. Utrzymanie właściwego stanu dróg, ulic, placów, terenów zielonych oraz nadzór nad utrzymaniem czystości terenów będących w administracji innych jednostek.
 2. Zapewnienie właściwego utrzymania dróg lokalnych, ulic, placów oraz drogowych obiektów inżynieryjnych, zwalczanie gołoledzi.
 3. Zapewnienie oświetlenia ulic i placów na terenie gminy.
 4. Zapewnienie oznakowania ulic i placów.
 5. Zapewnienie składowisk odpadów komunalnych oraz urządzeń do ich unieszkodliwiania.
 6. Zapewnienie budowy i utrzymania szaletów publicznych na terenie miasta.
 7. Zapewnienie korzystania z przyrody żywej poprzez tworzenie terenów zieleni miejskiej, wydzielanie terenów na cele wypoczynkowe oraz podejmowanie działań na rzecz budowy i utrzymania zieleni, parków, skwerów i ochrony lasów komunalnych.
 8. Wnioskowanie w sprawie podejmowania budowy, modernizacji i remontów dróg lokalnych, ulic, placów i drogowych obiektów inżynieryjnych.
 9. Prowadzenie ewidencji stanu dróg, ulic, placów i obiektów inżynieryjnych oraz działanie w celu zapewnienia środków finansowych na ich utrzymanie i konserwacje.
 10. Inicjowanie i wspieranie czynów społecznych.
 11. Dokonywanie analiz i ocen potrzeb mieszkaniowych i organizowanie warunków ich zaspokajania.
 12. Współdziałanie z administracjami budynków mieszkalnych.
 13. Prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów prawa lokalowego.
 14. Wnioskowanie o wysokości czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, kaucji mieszkaniowych.
 15. Dokonywanie ocen utrzymania zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym i sanitarno-porządkowym.
 16. Koordynacja działalności gospodarki mieszkaniowej w zakresie eksploatacji i remontów.
 17. Sprawowanie zarządu budynkiem Urzędu Miejskiego oraz zapewnienie utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa w budynku i wokół niego.
 18. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, BHP i P.POŻ. w Urzędzie.
 19. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz produkcji rolnej i łowiectwa.
 20. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizowaniu profilaktyki weterynaryjnej.
 21. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa, współdziałanie z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy.
 22. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zalesieniu.
 23. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na choroby zakaźne.
 24. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością kontraktacji upraw maku i konopi.
 25. Sprawy związane z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych i wojennych.
 26. Sprawy wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
 27. Prowadzenie spraw związanych z posiadaniem psów.
 28. Wykonywanie prac związanych z melioracją gruntów.
 29. Wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w ścisłym współdziałaniu z administracją rządową.
 30. Prowadzenie spraw związanych z nakazywaniem wykonywania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniami lub zabranianiem wprowadzenia ścieków do wody nienależycie oczyszczonych.
 31. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości.
 32. Prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów.
 33. Kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wnioskowanie o wyłączenie ich z produkcji rolnej.
 34. Prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji rolnej.
 35. Koordynowanie i nadzór grupowego zarządu wspólnotami gruntowymi i mieniem gminnym.
Kierownik Referatu
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadami
Inspektor ds. drogownictwa
Inspektor ds. drogownictwa
Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Inspektor ds. obrony cywilnej, wojskowej i zarządzania kryzysowego

Wnioski

Pełnomocnictwo Urzędowe do potrzeb osób Głuchych i niedosłyszących
050 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew /krzewów/
051 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
052-01 Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
052-01-01 Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
053-01 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Janów Lubelski
053-02 Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Janów Lubelski
053-03 Oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
053-04 Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w Uchwale nr XXVI/159/12 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janów Lubelski
054-01 Wniosek dotyczący zmiany stanu wody na gruncie – ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
055-01 Wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
056-01 Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
058 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
059 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu z drogi gminnej
062 Wniosek - najem lokalu
063-1 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (osoby fizyczne)
063-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
064-065-066 Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod budowę przyłącza/sieci, umieszczenie reklamy/obiektu handlowego/usługowego

Karty informacyjne

050 Karta Informacyjna - Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
051 Karta Informacyjna - Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
052 Karta informacyjna - Wpis/zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
053 Karta informacyjna - Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
054 Karta informacyjna - Naruszenie stanu wody na gruncie
055 Karta informacyjna - Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruncie
056 Karta informacyjna - Wpis do ewidencji kąpielisk
058 Karta informacyjna - Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
059 Karta informacyjna - Wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu indywidualnego lub publicznego z drogi gminnej
062 Karta informacyjna - Najem lokalu mieszkalnego
063 Karta informacyjna - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
064 Karta informacyjna - Zajęcie pasa drogowego pod budowę przyłącza/sieci
065 Karta informacyjna - Zajęcie pasa drogowego na umieszczenie obiektu handlowego/usługowego w pasie drogowym
066 Karta informacyjna - Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

 

Kierownik Referatu:
Anna Szkup

ul. Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 3.

tel.: 15 872-43-15,
gospodarkakomunalna@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www