wtorek, 23 styczeń 2024, Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Pogoda w Janowie

Referat Organizacyjno – Administracyjny

 1. Załatwianie skarg i wniosków obywateli.
 2. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
 3. Zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem referatów Urzędu.
 4. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa.
 5. Prowadzenie prac związanych z:
  • obsługą Rady Miejskiej, komisji i radnych;
  • realizacją uchwał Rady, wniosków komisji oraz wniosków i interpelacji radnych.
 6. Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników.
 7. Sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Burmistrza oraz prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum.
 8. Organizacja załatwiania skarg, wniosków i interwencji zgłaszanych przez obywateli.
 9. Kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie.
 10. Prowadzenie spraw w zakresie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
 11. Zapewnienie zaopatrzenia jednostek organizacyjnych Urzędu w środki techniczne i materiały piśmienno - biurowe.
 12. Wnioskowanie o wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 13. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do podmiotów posiadających zezwolenia.
 14. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i sprawozdawczości w tym zakresie.
 15. Koordynacja i nadzór nad handlem targowiskowym.
 16. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych oraz aptek i prowadzenie kontroli w tym zakresie.
 17. Inicjowanie i uczestnictwo w kontrolach wyspecjalizowanych instytucji (PIH i inne).
 18. Współdziałanie z referatem gospodarki komunalnej, rolnictwa leśnictwa i ochrony środowiska w zakresie zapewnienia pomieszczeń użytkowych dla działalności gospodarczej.
 19. Administrowanie systemami informatycznymi i bieżąca konserwacja i obsługa sprzętu informatycznego.
 20. Wykonanie prac związanych z przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych zgodnie z instrukcjami.
 21. Udzielanie pomocy w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania pracownikom Urzędu Miejskiego.
 22. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów informatycznych i ich użytkowaniem.
Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy
Sekretariat
Inspektor ds. świadczenia wychowawczego
Gł. specjalista ds. kadrowych i działalności gospodarczej
Referent ds. świadczenia wychowawczego

Kierownik Referatu:
mgr Bożena Czajkowska

ul. Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 25.

tel.: 15 872-43-32,
fax: 15 872-46-70
sekretarz@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www