niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Strategia rozwoju lokalnego gminy Janów Lubelski na lata 2014-2022

Na ostatniej sesji mijającej kadencji, Rada Miejska uchwaliła aktualizację Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Janów Lubelski, przedłużając jednocześnie jej perspektywę czasową do roku 2022.


Główna część Strategii zawiera dane statystyczne mające zasadnicze znaczenie dla określenia trendów i perspektyw rozwojowych gminy Janów Lubelski, określa wizję i misję działania w perspektywie kolejnych kilku lat. W części szczegółowej zawiera dokładnie rozpracowane obszary priorytetowe, cele i plan działań operacyjnych ze wskazaniem zadań o strategicznym znaczeniu dla dalszego, pomyślnego rozwoju gminy  Janów Lubelski.


Aneks statystyczno diagnostyczny stanowi bazę wiedzy na temat procesów zachodzących na terenie gminy, zarówno w perspektywie regionalnej jak i w wielu wypadkach krajowej. Będzie on dla dociekliwych czytelników, a na pewno dla licznej rzeszy studentów, doskonałym, zgromadzonych w jednym miejscu, źródłem informacji i syntetycznych danych.


Strategia w swej wymowie podkreśla rolę inwestorów tworzących miejsca pracy, w tym w turystyce, potrzebę dalszego rozwoju infrastruktury, potrzebę zapewnienia dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług publicznych,  integrację miasta i obszaru wiejskiego gminy, co w efekcie powinno zapewnić  mieszkańcom coraz wyższą jakość życia: zamieszkania, pracy i wypoczynku, z odpowiednią ofertą zdrowotną, edukacyjną, rekreacyjno-sportową oraz kulturalną.  


Dostrzegane są także zagrożenia, m.in.: tradycyjna gospodarka i niewystarczająca liczba miejsc pracy, słaba infrastruktura ekonomiczna i około biznesowa (doradcza, szkoleniowa, fundusze pożyczkowe i doręczeniowe, inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe lub technologiczne), malejąca liczba ludności, (nasilający się proces starzenia się społeczeństwa i migracja młodych ludzi do dużych ośrodków miejskich), spadek atrakcyjności ze względu na jakość życia mieszkańców (generalnie należy ocenić jako niższą niż w regionie i kraju – głównie ze względu na niskie dochody mieszkańców gminy - o 12% niższe niż średnio w kraju), a także wysokie wskaźniki wykluczenia społecznego.

Strategia zawiera także analizę przyszłych zdolności finansowych gminy w zderzeniu i z wykorzystaniem dostępnych zewnętrznych środków finansowych, w szczególności w ramach poszczególnych programów unijnych z „Perspektywy finansowej na lata 2014-2020”. Biorąc to pod uwagę, stwierdzono że nie wszystkie przedsięwzięcia, zgłoszone w trakcie identyfikacji potrzeb inwestycyjnych, udałoby się zrealizować w tym okresie.
Strategia jest w swych zadaniach (zarówno inwestycyjnych jak i organizacyjnych) bardzo ambitna i realizacja założonych celów będzie bardzo trudna, co nie znaczy, że niemożliwa. Oznacza tylko, że aby zachować dotychczasowe przyśpieszenie rozwojowe (jak się ocenia dotychczasowa realizacja inwestycji została przyśpieszona o około 20 lat), należy wykorzystać maksymalnie posiadane już zasoby i skupić się na tych, które przyniosą optymalne efekty.  
Dzięki przyjętemu modelowi opracowania Strategii – ekspert zewnętrzny odpowiedzialny za opracowanie oraz stały udział zainteresowanych grup i mieszkańców – w Strategii nie zabrakło wyników ankietyzacji mieszkańców gminy: ich oceny sytuacji, oczekiwań i obaw.


W tym miejscu dziękujemy za zaangażowanie  wszystkim biorącym udział w konsultacjach społecznych: przedsiębiorcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, radnym miejskim i powiatowym, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy i powiatu, członkom Konwentu Rozwoju Gminy – liderom życia społeczno-gospodarczego. Dziękujemy także firmie EuroCompass Sp. z o.o. z Lublina za sprawne i dogłębne „prześwietlenie” naszej gminy oraz za ambitne nakreślenie działań w perspektywie najbliższych lat.

Poniżej w załączniku zamieszczamy dokument Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Janów Lubelski na lata 2014 - 2022

Waldemar Futa

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www