sobota, 20 styczeń 2024, Imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi

Pogoda w Janowie

Referat Architektury i Nieruchomości

 1. Wnioskowanie i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Ocena realizacji planów zagospodarowania przestrzennego, występowanie o odstępstwa i zmianę planów.
 3. Podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego i o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.
 4. Współdziałanie w uzgadnianiu planów w toku ich opracowania.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu opracowywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym.
 7. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi z właściwymi organami.
 8. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów w odniesieniu do inwestycji.
 9. Przygotowywanie umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestorów oraz organu uprawnionego do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów w odniesieniu do inwestycji.
 10. Tworzenie gruntów na cele zabudowy.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawę.
 12. Wnioskowanie o wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawę.
 13. Wnioskowanie o wygaśnięcie prawa użytkowania, zarządu, przyjmowanie zbędnych nieruchomości lub ich części.
 14. Wnioskowanie o zmianę gruntów.
 15. Wnioskowanie w sprawie sprzedaż lokali w budynkach wielomieszkaniowych.
 16. Wnioskowanie w sprawie korzystania z prawa pierwokupu.
 17. Sporządzanie projektów wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 18. Zapewnienie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych.
 19. Opracowanie operatów dotyczących numeracji porządkowej nieruchomości.
 20. Wnioskowanie o nadawanie nazw ulicom i placom.
Kierownik referatu Architektury i Nieruchomości
Gł. specjalista ds. architektury i planowania przestrzennego
Gł. specjalista ds. architektury i planowania przestrzennego
Gł. specjalista ds. gospodarki nieruchomościami
Referent ds. architektury i planowania przestrzennego
Referent ds. nieruchomości

Wnioski

Pełnomocnictwo Urzędowe do potrzeb osób Głuchych i niedosłyszących
01 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  - Informacja o załącznikach do wniosku o u.w.z.
  - Przykład wniosku o ustalenie warunków zabudowy
02 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
03 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
04 Wniosek o wyrys i wypis z MPZP
05 Wniosek o wyrys i wypis ze SUiKZP
06 Wniosek o wydanie opinii-zaświadczenia
07 Wniosek o sporządzenie-zmianę MPZP
08 Wniosek o zmianę przeznaczenia w SUiKZP
09 Wniosek o zmianę przeznaczenia w MPZP
10 Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy ulicy
11 Wniosek o nadanie nr porządkowego nieruchomości
  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
21 Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
22 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
23 Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

 

Karty informacyjne

001

Karta informacyjna - decyzja o warunkach zabudowy

002

Karta informacyjna - decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji

003

Karta informacyjna - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

004

Karta informacyjna - Wyrys i wypis z planu

005

Karta informacyjna - Wyrys i wypis ze studium

006

Karta informacyjna - zaświadczenia i opinie

007

Karta informacyjna - Przyjmowanie wniosków o sporządzenie MPZP

008

Karta informacyjna - Prowadzenie toku przy opracowaniu SUiKZP

009

Karta informacyjna - Prowadzenie toku przy opracowaniu MPZP

010

Karta informacyjna - Nadawanie lub zmiana nazw ulic

011

Karta informacyjna - Ustalanie numeru porządkowego nieruchomości

 

Kierownik Referatu:
Waldemar Futa

ul. Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 22.

tel.: 15 872-46-73
fax: 15 872-46-70
waldemar.futa@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www