niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Formularze do pobrania

Pełnomocnictwo Urzędowe do potrzeb osób Głuchych i niedosłyszących

DO/W/1

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

EL/ZPS/1

Zgłoszenie pobytu stałego

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

 
EL/WPS/2

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

 
EL/ZC/1

Zgłoszenie pobytu czasowego

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

 
EL/WPC/2

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

 
EL/ZW/3

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

 
EL/ZP/4

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

 
RDK/W/1

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych*/ o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych*/ o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)

 

 

Wnioski

Pełnomocnictwo Urzędowe do potrzeb osób Głuchych i niedosłyszących
01 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  - Informacja o załącznikach do wniosku o u.w.z.
  - Przykład wniosku o ustalenie warunków zabudowy
02 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
03 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
04 Wniosek o wyrys i wypis z MPZP
05 Wniosek o wyrys i wypis ze SUiKZP
06 Wniosek o wydanie opinii-zaświadczenia
07 Wniosek o sporządzenie-zmianę MPZP
08 Wniosek o zmianę przeznaczenia w SUiKZP
09 Wniosek o zmianę przeznaczenia w MPZP
10 Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy ulicy
11 Wniosek o nadanie nr porządkowego nieruchomości
  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
21 Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
22 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
23 Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

 

Karty informacyjne

001

Karta informacyjna - decyzja o warunkach zabudowy

002

Karta informacyjna - decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji

003

Karta informacyjna - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

004

Karta informacyjna - Wyrys i wypis z planu

005

Karta informacyjna - Wyrys i wypis ze studium

006

Karta informacyjna - zaświadczenia i opinie

007

Karta informacyjna - Przyjmowanie wniosków o sporządzenie MPZP

008

Karta informacyjna - Prowadzenie toku przy opracowaniu SUiKZP

009

Karta informacyjna - Prowadzenie toku przy opracowaniu MPZP

010

Karta informacyjna - Nadawanie lub zmiana nazw ulic

011

Karta informacyjna - Ustalanie numeru porządkowego nieruchomości

 

Wnioski

Pełnomocnictwo Urzędowe do potrzeb osób Głuchych i niedosłyszących
050 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew /krzewów/
051 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
052-01 Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
052-01-01 Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
053-01 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Janów Lubelski
053-02 Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Janów Lubelski
053-03 Oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
053-04 Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w Uchwale nr XXVI/159/12 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janów Lubelski
054-01 Wniosek dotyczący zmiany stanu wody na gruncie – ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
055-01 Wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
056-01 Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
058 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
059 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu z drogi gminnej
062 Wniosek - najem lokalu
063-1 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (osoby fizyczne)
063-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
064-065-066 Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod budowę przyłącza/sieci, umieszczenie reklamy/obiektu handlowego/usługowego

Karty informacyjne

050 Karta Informacyjna - Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
051 Karta Informacyjna - Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
052 Karta informacyjna - Wpis/zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
053 Karta informacyjna - Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
054 Karta informacyjna - Naruszenie stanu wody na gruncie
055 Karta informacyjna - Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruncie
056 Karta informacyjna - Wpis do ewidencji kąpielisk
058 Karta informacyjna - Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
059 Karta informacyjna - Wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu indywidualnego lub publicznego z drogi gminnej
062 Karta informacyjna - Najem lokalu mieszkalnego
063 Karta informacyjna - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
064 Karta informacyjna - Zajęcie pasa drogowego pod budowę przyłącza/sieci
065 Karta informacyjna - Zajęcie pasa drogowego na umieszczenie obiektu handlowego/usługowego w pasie drogowym
066 Karta informacyjna - Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

 

Pełnomocnictwo Urzędowe do potrzeb osób Głuchych i niedosłyszących
AZ-1

wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego

 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www