wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Rejestr działalności regulowanej

Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Janów Lubelski prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Janowa Lubelskiego. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1)       firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2)       numer identyfikacji podatkowej (NIP)

3)       numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

4)       określenie rodzaju odebranych odpadów komunalnych

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1)       dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,

2)       oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)".

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1)       firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2)       oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3)      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Janowa Lubelskiego dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim (pokój nr 10) lub poniżej w pliku do pobrania.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życia (01.01.2012 r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  Nr 152, poz. 897).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany
do spełnienie następujących wymagań:

1)       posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2)       utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3)       spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4)       zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie  z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janów Lubelski jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdania należy przekazywać do Burmistrza Janowa Lubelskiego w  terminie do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sprawozdanie zawiera:

Podmiot odbierający odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości

Podmiot prowadzący działalność w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych

 1. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 2. informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
  a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
  b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania,
 3. liczbę właścicieli nieruchomości, od  których zostały odebrane odpady komunalne,
 4. wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem

oraz informacje zawarte w art.9 n ust. 3 pkt.4 i 5 dla wymienionej grupy przedsiębiorców

 1. informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;
 2. informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
 3. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe

do sprawozdania należy dołączyć:

 1. wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem  zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 2. oraz wykaz właścicieli  nieruchomości z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.
 3. w wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela  nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Załączniki:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej(.doc)
 2. Oświadczenie (.doc)
 3. Karta informacyjna - wpis do rejestru (.doc)
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www