środa, 10 kwiecień 2024, Imieniny: Małgorzaty, Michała, Makarego

Pogoda w Janowie

Ogłoszenia i Zarządzenia

Janów Lubelski, dn. 2014-03-03.

Symbol:PG.6733.1.2014.KZ5

OBWIESZCZENIE NR 7/2014

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Janowa Lubelskiego zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym część dz. nr 3163/3, położonej w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), pn "Zmiana sposobu użytkowania części budynku stołówki szkolnej  poprzez urządzenie strzelnicy sportowej do celów dydaktycznych w pomieszczeniu gospodarczym znajdującym się w podpiwniczeniu budynku ".

W ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził  2014-03-03  K.Z.
Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
, tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził  2014-03-03  U.M.
e-mail:
planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Janów Lubelski, dn. 2014-01-14

Symbol:PG.6733.21.2013.KZ5

OBWIESZCZENIE NR 2/2014

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Janowa Lubelskiego zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym część działki nr 3396/1, położonej w Janowie Lubelskim (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), pod nazwą "Rozbudowa części gastronomicznej obiektu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim z adaptacją pomieszczeń pralni i magazynu na potrzeby gastronomii".

W ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń
Z-ca Burmistrza

Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2014-01-14 K.Z. Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek tel. kontaktowy 15 8724 673

Sprawdził 2014-01-14 E.M. e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Janów Lubelski, dn. 2013-12-23

Symbol:PG.6733.19.2013.KZ5

OBWIESZCZENIE NR 65/2013

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Janowa Lubelskiego zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  na terenie obejmującym działki o nr 250/2, 907/2, 907/7, 908, 910/2, 920/1, 3395/2, 5375,  położone w Janowie Lubelskim w rejonie ulic Targowej i Lubelskiej (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty),  pod nazwą  "Budowa linii kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową".

W ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń
Z-ca Burmistrza


Janów Lubelski, dn. 2013-12-10

Symbol:PG.6733.14.2013.KZ5

OBWIESZCZENIE NR  61/2013

Stosownie do przepisu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Janowa Lubelskiego,

zawiadamia strony postępowania oraz ogół społeczeństwa
poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości

że w dniu 2013-12-04  została wydana decyzja Nr PG.6733.14.2013.KZ5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym część dz. nr 3396/2, położonej w Janowie Lubelskim (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), pn "Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby SPZZOZ w Janowie Lubelskim",

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22 w godzinach 800 - 1500 można zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art. 49 k.p.a.).

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2013-12-10  K.Z.
Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2013-12-10  U.M. e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Janów Lubelski, dn. 2013-10-10

Symbol:PG.6733.18.2013.KZ5

OBWIESZCZENIE NR 46/2013

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Janowa Lubelskiego zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym część działki nr 3396/2 położonej
w Janowie Lubelskim (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), pod nazwą "Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych  przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZZOZ w Janowie Lubelskim".

W ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody  i materiały.

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2013-10-10  K.Z.
Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
  tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2013-10-10  U.M.  e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Janów Lubelski, dn. 2013-10-10

Symbol:PG.6733.9.2013.KZ5

OBWIESZCZENIE NR 45/2013

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Janowa Lubelskiego zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym działkę ewid. nr 2392 w Janowie Lubelskim przy ul. J. Zamoyskiego (obręb ewid. Janów Lubelski Czwarty,  pod nazwą  "Rozbudowa budynku biurowego oraz budowa myjni samochodowej obok istniejących garaży samochodowych".

W ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2013-10-10  K.Z.
Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
   tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2013-10-10  U.M. e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Janów Lubelski, dn. 2013-10-07

Symbol:PG.6733.11.2013.KZ5

OBWIESZCZENIE NR  44/2013

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Janowa Lubelskiego zawiadamia,
że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym działki położone w Janowie Lubelskim -  pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w części ul. Partyzantów i w części ul.  Ochotników Węgierskich".

W ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi wnioskami, wyjaśnieniami i zastrzeżeniami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2013-10-07  K.Z.
Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
   tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2013-10-07  U.M.
e-mail:
planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Janów Lubelski, dnia 2013-09-26

Symbol:PG.6733.13.2013.KZ5

OBWIESZCZENIE NR 42/2013

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Janowa Lubelskiego zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym działki nr: 2589, 2590/4, 2497, 2498, 3013, 2499, 2512, 2515, 2516, 2517, 2502/2, 2503/2, 2504/2, 2505/2, 2506/2, 2521/3, 2523/5, 2524/1, 2525/1, 2526/1, 2509, 2501 położone w Janowie Lubelskim (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty),  pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części ul. Ochotników Węgierskich".

W ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził -2013-09-26  K.Z.
Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
   tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2013-09-26  U.M.
e-mail:
planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Janów Lubelski, dn. 2013-09-12

Symbol:PG.6733.18.2013.KZ5

OBWIESZCZENIE NR  40/2013
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2013-09-10  na wniosek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym część działki nr 3396/2 położonej w Janowie Lubelskim (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), pn "Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZZOZ w Janowie Lubelskim".

Inwestor planuje zlokalizować lądowisko w północnej części nieruchomości SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2013.09.12  K.Z.
Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek  tel. kontaktowy 15 8724 673

Sprawdził 2013.09.12  U.M.
e-mail:
planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Janów Lubelski, dn. 2013-09-12

Symbol:PG.6733.17.2013.KZ5                                                                                 

OBWIESZCZENIE NR 39/2013
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2013-09-10 na wniosek Powiatu Janowskiego reprezentowanego przez Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym  północno - zachodnią części dz. nr 1293/1 położoną w Janowie Lubelskim przy ul. Kilińskiego (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), pn "Rozbudowa budynku zajmowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim, o zewnętrzną klatkę schodową".

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2013-09-12  K.Z.
Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
  tel. kontaktowy 15 8724 673

Sprawdził 2013-09-12  E.M.
e-mail:
planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Janów Lubelski 2013-09-10

Informacja

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że została podjęta Uchwała Nr XXX/188/13 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości oraz Uchwała Nr XXXIII/216/13 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/188/13 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.

BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś


Janów Lubelski, dn. 2013-08-01

Symbol:PG.6733.6.2013.KZ5

OBWIESZCZENIE NR  29/2013

Stosownie do przepisu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Janowa Lubelskiego

zawiadamia strony postępowania

że w dniu 2013-08-01 została wydana decyzja Nr PG.6733.6.2013.KZ5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta Janowa Lubelskiego, obejmującym działki nr ewid.: 5220, 5162, 3396/1 oraz zachodnią część działki nr ewid. 5161/3, (obręb Janów Lubelski Czwarty),

jako zamierzenie polegające na

budowie odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia dla celów bytowo – grzewczych budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Bukowej, Dębowej, Jarzębinowej i Jaworowej.

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22 w godzinach 800 - 1500 można zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art. 49 k.p.a.).

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego

Czesław Krzysztoń
Z-ca Burmistrza

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2013-08-01  K.Z.
Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2013-08-01  A.M.
e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


INFORMACJA

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuję, że w dniu 27.06.2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy dotyczące:

 • nieruchomości o pow. 0,1400 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Druga, stanowiącej działkę nr 270 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej;
 • nieruchomości o pow. 1,4363 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci, stanowiącej działkę nr 124/7 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu;
 • nieruchomości o pow. 0,1236 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Czwarty, stanowiącej działkę nr 907/5 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu;
 • nieruchomości o pow. 0,1279 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Czwarty, stanowiącej działkę nr 907/6 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu;
 • nieruchomości o pow. 0,2066 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Czwarty, stanowiącej działkę nr 907/7 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu;
 • nieruchomości o pow. 12 m2 położonej w obrębie ewid. Janów Lubelskim Czwarty, stanowiącej część działki nr 1445 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod ogródek kawiarniany;

Osoby, którym na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

         BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś


Sporz. Iwona Wojtan
Sprawę prowadzi I.W i A.M. 
Tel. 15/8724-316
gospodarkagruntami@janowlubelski.pl


Janów Lubelski, dn. 2013.06.21

Symbol: PG.6733.6.2013.KZ5

OBWIESZCZENIE  NR 21/2013

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), tut. organ zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym cz. działek nr: 3396/1, 5162, 5220, 5161/3 w Janowie Lubelskim (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), tj. dla inwestycji pn. "budowa odcinka sieci gazowej ś.ć. dla celów bytowo-grzewczych budownictwa mieszka- niowego jednorodzinnego w rejonie ul. Bukowej, Dębowej, Jarzębinowej oraz Jaworowej".

W ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tut. Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi wnioskami, wyjaśnieniami i zastrzeżeniami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2012-06-21    K.Z.
Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2012-06-21    E.M.
e-mail:
planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Janów Lubelski, dn. 2013-05-24

Symbol:PG.6733.10.2013.KZ5                                                                               

OBWIESZCZENIE NR  11/2013
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2013-05-21 na wniosek Gminy Janów Lubelski złożony przez pełnomocnika Izabelę Paska przedstawiciela firmy Funami Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym działki nr  3927, 5573, 5566, 5565, 5563, 5561, 5560, 5559, 5555, 251, 255/4, 257/11, 257/10, 258, 260, 261, 2946, 267, położone w Janowie Lubelskim - Zaolszynie, tj. dla inwestycji pn.  "budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zakątnej" .

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń
Z-ca Burmistrza

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2013-05-24  K.Z.
Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673

Sprawdził 2013-05-24  E.M. e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Janów Lubelski, dn. 2013-05-23

Symbol:PG.6733.9.2013.KZ5

OBWIESZCZENIE NR  10/2013
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2013.05.17  na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Wydział Inwestycji i Remontów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym  działkę ewid. nr 2392 w Janowie Lubelskim przy ul. J. Zamoyskiego (obręb ewid. Janów Lubelski Czwarty) tj. dla inwestycji pod nazwą  "rozbudowa budynku biurowego oraz nadbudowa budynku garażowego".

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2013-05-23  K.Z.
Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2013-05-23  E.M. e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Janów Lubelski, dn. 2013-03-18

Symbol:PG.6733.6.2013.KZ5                                                                             

OBWIESZCZENIE NR  2/2013

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że w dniu 2013-03-14  na wniosek Karpackiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym  cz. działek nr: 3396/1, 5162, 5219, 5220, 5161/3,  w Janowie Lubelskim (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), pn. "budowa odcinka sieci gazowej ś.ć. dla celów bytowo-grzewczych budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Bukowej, Dębowej, Jarzębinowej oraz Jaworowej".

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody  i materiały.

Burmistrz
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2013-03-18  K.Z.                                                                                                                 Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek

tel. kontaktowy 15 8724 673, e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

Sprawdził 2013-03-18  U.M.


Ogłoszenie nr 2/2013 Burmistrza Janowa Lubelskiego
z dnia 18 lutego 2013 r.
o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu:
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy

Janów Lubelski w 2013 r.

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janów Lubelski w 2013 roku, wybrano następujące oferty:

 1. Janowski  Ludowy Klub Sportowy „OLIMP”

Nazwa zadania – „Popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego”    – wysokość przyznanej dotacji – 55 000,00 zł.

 1. Miejski Klub Sportowy „JANOWIANKA”

Nazwa zadania – „Propagowanie i organizowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu” - wysokość przyznanej dotacji – 175 000,00 zł.

 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ESKA Janów Lubelski

Nazwa zadania – „Prowadzenie działalności upowszechniania kultury fizycznej i sportu” - wysokość przyznanej dotacji - 20 000,00 zł,

Ogółem rozdysponowano 250 000,00 zł.

Burmistrz
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Sporz. E. Misztal
Spr. B. Czajkowska


ZARZĄDZENIE  NR 10/2013
Burmistrza Janowa Lubelskiego
z dnia 06 lutego 2013 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii tj.:  organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XXIX/183/13 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się Konkurs na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii tj.: organizacja pozalekcyjnych  zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zatwierdza się regulamin Konkursu, o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza do spraw Uzależnień.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06 lutego 2013 roku.

Burmistrz          
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś    
 


ZARZĄDZENIE  NR 9/2013
Burmistrza Janowa Lubelskiego
z dnia 06 lutego 2013 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie na terenie szkół profilaktycznych programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XXIX/183/13 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się Konkurs na prowadzenie na terenie szkół profilaktycznych programów, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla dzieci i młodzieży, stanowiące  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zatwierdza się regulamin Konkursu, o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza do spraw Uzależnień.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06 lutego 2013 roku.
 

Burmistrz         
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś    

 


data publikacji: 2013-01-24

Janów Lubelski, 2013-01-15

 

Nr: PG.6733.14.2012

OBWIESZCZENIE  NR 1/2013

  BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717, z późn zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 2013-01-14 została wydana decyzja Nr PG.6733.14.2012 w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

na terenie miasta Janowa Lubelskiego, obejmującym działki nr ewid.: 3427/1, 3427/3, 3536, 1734/2, 1985/1, 1987/2, 1988, 1989, 1990/1, 1991/3, 1992/1, 1993/1, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, (obręb Janów Lubelski Czwarty),

 jako zamierzenie polegające na

budowie odcinka sieci kablowej niskiego napięcia od istniejącej stacji transformatorowej „Janów Świerdzowa” do projektowanej szafy kablowej SK-Z24 oraz odcinka sieci kablowej niskiego napięcia od istniejącej szafy kablowej SK-Z25 do projektowanej szafy kablowej SK-24.

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22
w godzinach 800 - 1500 można zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępo-wania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art. 49 k.p.a.).

 

B U R M I S T R Z  
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś     

Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
4. Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Janowie Lubelskim

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2013-01-15  K.Z.                                                                                      Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
                                                                                                                                        tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2013-01-15  E.M.                                                                                      e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


 

data publikacji 2013.01.02

Janów Lubelski  2013 -01-02

 

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Janów Lubelski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Janowie Lubelskim, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty, składającej się z działek nr 2348/30, 2348/34 i 2348/39 o pow. ogólnej 0,2371 ha.

Dla powyższej nieruchomości, która stanowi własność Gminy Janów Lubelski, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta Nr ZA1J/00044032/6 (wolna od obciążeń i zobowiązań). Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zabudowy i zagospodarowania terenu został ustalony w drodze decyzji Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 20.02.2009 r. znak: PG.I.7331-45/08 dla inwestycji obejmującej lokalizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną.

Na w/w nieruchomości oprócz budynków wielorodzinnych nabywca zobowiązany jest do wybudowania kompleksowej infrastruktury technicznej obejmującą między innymi całościowe uzbrojenie terenu, parkingi, chodniki, zieleńce i place zabaw. Również w związku z planowaną funkcją i charakterem zabudowy przedmiotowej nieruchomości, nabywca zobowiązany jest na swój koszt do wybudowania odcinka drogi z parkingami na działce nr 2348/31 i 2348/29 oraz do przebudowy kolidującego odcinka chodnika na teren działki nr 2348/32.

Z wyżej wymienioną decyzją można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22 (tel. 15/87 24 673).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi       – 310 000,00 zł

Wadium wynosi                                                       – 60 000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                            –   3 100,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Uzbrojenie: Szczegółowe warunki podłączenia do sieci uzbrojenia technicznego oraz obsługi komunikacyjnej, nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów tych sieci i  zarządcy drogi.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 08.08.2012 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 7 grudnia 2012 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2013 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1, parter/.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Janowie Lubelskim 74 1020 3235 0000 5602 0007 4369, z dopiskiem „przetarg na nieruchomość składającą się z działek nr 2348/30, 2348/34 i 2348/39”, najpóźniej do dnia 04.02.2013 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. przedłożyć do wglądu dowód wpłaty wadium,
 3. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 4. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą,
 5. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną,

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1-2) i załączeniu (wymienione w pkt. 3-5) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /015/ 87 24 316 lub 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.   

 

BURMISTRZ       
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś    

 

Sporz. A.M i IW.                                             

Spr. E.M.

 


data publikacji 21.12.2012

Janów Lubelski 2012-12-21

 

O G Ł O S Z E N I E

 

OGŁASZAM DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JANÓW LUBELSKI, BĘDĄCYCH W TRWAŁYM ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JANOWIE LUBELSKIM DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY W JANOWIE LUBELSKIM, V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH PROWADZI KSIĘGĘ WIECZYSTĄ NR 60047:

Przetarg nr I:

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 2,2800 ha, oznaczona jako „Kompleks B” stanowiąca część działki numer 2317/3, położona w miejscowości Borownica, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Drugi– przeznaczona do dzierżawy na okres 20 lat

Przy zawieraniu umowy dzierżawy nieruchomość zostanie obciążona służebnością przejazdu
i przesyłu na rzecz każdoczesnego dzierżawcy „Kompleksu C”.

Stawka wywoławcza za dzierżawę wynosi      – 45 600,00 zł/rok

Wadium wynosi                                                     –   9 000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                           –   460,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z dzierżawcą.

Przetarg nr II:

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 3,3200 ha, oznaczona jako „Kompleks C” stanowiąca część działki numer 2317/3, położona w miejscowości Borownica, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Drugi – przeznaczona do dzierżawy na okres 20 lat.

Stawka wywoławcza za dzierżawę wynosi      – 66 400,00 zł/rok

Wadium wynosi                                                      – 13 000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                            –    670,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z dzierżawcą.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski, przyjętym uchwałą nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. Urzędowy woj. lubelskiego Nr 173, poz. 2422 z dnia 28.09.2004 r.) wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr XXXVIII/249/09 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim
z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. Urzędowy woj. lubelskiego z dnia 22 września 2009 r.  Nr 110, poz. 2492), oraz zachowującą ważność w wyniku uchwalenia ww. planu zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski wprowadzoną uchwałą nr IV/17/02 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30.12.2002 r.
(Dz. Urzędowy woj. lubelskiego Nr 21 poz. 899 z dnia 22.02.2003 r.), nieruchomości przeznaczone do dzierżawy znajdują się w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A 10 TO, przeznaczonym pod tereny urządzeń gromadzenia odpadów.

Teren znajduje się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.

Na dzierżawionym terenie dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej,

Na dzierżawionym gruncie zabrania się lokalizacji instalacji wiatrowych, biogazowni, budowy składowiska odpadów, obiektów i urządzeń utylizacji oraz przemysłowego wykorzystania odpadów.

Zawarcie umowy dzierżawy nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy, które należy uzyskać w Starostwie Powiatowym.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie otrzymania przez dzierżawcę pozwolenia na budowę lub wniesienia przez właściwy organ sprzeciwu w przypadku zgłoszenia budowy.

Gmina zastrzega sobie prawo podwyższenia czynszu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS, na podstawie pisemnego powiadomienia dzierżawcy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

Gmina ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez odszkodowania na rzecz dzierżawcy - w przypadku niedotrzymania przez dzierżawcę warunków umowy.

Umowa dzierżawy może być rozwiązana przez każdą stronę za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

W przypadku gdy dzierżawca nie uzyska zgody właściwego organu na realizację inwestycji ma prawo do rozwiązania umowy w drodze jednomiesięcznego wypowiedzenia.

Dzierżawca po wygaśnięciu umowy pozostawi dzierżawiony teren w stanie pierwotnym, wolnym od obiektów i urządzeń stanowiących własność dzierżawcy.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną zawarte w umowie ze stroną.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu znajdują się w terenie objętym programem „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Janów Lubelski”.

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę „Kompleksów B i C” odbyły się w dniu 27 listopada 2012 r.

Przetargi odbędą się w dniu 25 stycznia 2013 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1, parter/
w kolejności podanej w ogłoszeniu.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Janowie Lubelskim 74 1020 3235 0000 5602 0007 4369, najpóźniej do dnia 21 stycznia 2013 r.

Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numer przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium. Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w jednym przetargu wymienionym na dowodzie wpłaty.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. przedłożyć do wglądu dowód wpłaty wadium,
 3. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku, gdy występują, jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 4. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą,
 5. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną,
 6. opinię instytucji naukowej lub badawczej o zastosowaniu innowacyjności
  w planowanej działalności gospodarczej. Zalecane źródła definicji „Innowacyjności” ;
 •  podręcznik Oslo „Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacyjności (wydanie trzecie)”. Wspólna publikacja OECD i Eurosatu adres http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf
 • Publikacja pt.. „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć – wdana przez PARP
  w 2008 r.
 • Portal innowacji adres www.pi.gov.pl
 • ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116 poz. 730 z późn. zm).
 1. załączyć pisemne oświadczenie o zastosowaniu innowacyjności wraz z jej opisem,

 

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1-2) i załączeniu (wymienione w pkt. 3-7) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę. Czynsz dzierżawny płatny będzie na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego, w terminie w niej określonym.

Umowa z osobą ustaloną, jako najemca zostanie zawarta w terminie do 21 dni od daty zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

            Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /015/ 87 24 316 lub 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.

              

        


data publikacji 2012-12-17

Janów Lubelski 2012-12-12

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Janów Lubelski ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Janowie Lubelskim przy drodze Janów Lubelski - Laski (teren przy Fabryce Maszyn) oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Janów Lubelski Drugi jako działka nr 2059/6 o pow. 0,3775 ha.

Dla powyższej nieruchomości, która stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w użytkowaniu wieczystym Gminy Janów Lubelski, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr ZA1J/00061608/0 (wolna od obciążeń i zobowiązań).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Janów Lubelski, uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 16 lipca 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa lubelskiego z dnia 28.09.2004 r. Nr 173, poz. 2422, oraz zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXXVIII/249/09 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 24 lipca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa lubelskiego z dnia 22 września 2009 r. Nr 110, poz. 2492, działka ewid. nr 2059/6  położona w miejscowości  Borownica (obr. ewid. Janów Lubelski Drugi) przy ul. Fabrycznej, przeznaczona jest pod teren usług komercyjnych i działalności produkcyjnej,  oznaczony na rysunku planu symbolem  A4 UC, PP.

Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi wyklucza się z zagospodarowania terenu funkcje mieszkaniowe oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Działka o nr 2059/6 przylega do drogi publicznej gminnej oznaczonej symb. KG(D) o planowanych docelowych parametrach jako droga kategorii D (dojazdowa) szerokości w liniach rozgraniczających  10,0 – 15,0 m (min. 10,0 m w przekroju ulicznym), szerokość jezdni 4,5 – 5,0 m. Wzdłuż drogi planowany jest szlak i trasa turystyczna.

Działka nr 2059/6 położona jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.

Szczegółowe zasady zagospodarowania powyższego terenu wyłącznie w oparciu o wypis i wyrys z m.p.z.p. gminy ze zmianami jw.

Wyrys i wypis z planu można  uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22 (tel. 15/8724 673).

Uzbrojenie: Szczegółowe warunki podłączenia do sieci uzbrojenia technicznego oraz obsługi komunikacyjnej, nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów tych sieci
i zarządcy drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   – 90 000,00 zł

Wadium wynos       i                                           – 18 000,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi                       –      900,00 zł

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 01.06.2012 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w działki odbył się w dniu 10 sierpnia 2012 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w działki odbył się w dniu 6 listopada 2012 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2013 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1, parter/.

Wadium ma być wniesione na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski – PKO BP S.A. Oddział w Janowie Lubelskim 74 1020 3235 0000 5602 0007 4369, najpóźniej do dnia 14 stycznia 2013 r.- z dopiskiem „przetarg na działkę nr 2059/6”.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 • legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym     jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 • przedłożyć do wglądu dowód wpłaty wadium,
 • załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 • załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej
 • w przypadku gdy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą,
 • załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną.

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (tj. dowód wpłaty wadium, dowód osobisty)
i załączeniu (zaświadczenia, pełnomocnictwa, odpisy) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

            Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22,tel. /015/ 8724316 lub /015/ 87 24 673 w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.    

BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Sporz. I.W.

Spr. E.M.


data publikacji:11.12.2012
Janów Lubelski 2012-12-04

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Janów Lubelski ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Janów Lubelski.

PRZETARG nr 1

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 2128/10 o pow. 0,0780 ha położona w Janowie Lubelskim przy ul. Leśnej, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci, objęta księgą wieczystą
Nr ZA1J/00061505/8 (wolna od obciążeń i zobowiązań). Działka położona jest w terenie, dla którego brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zabudowy
i zagospodarowania terenu został ustalony w drodze decyzji Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 15.12.2011 r. znak: PG.I.7331-48-2/10 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego w granicach wydzielanej działki budowlanej. Przez działkę przebiega kabel telekomunikacyjny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   –   67 088,00 zł

Wadium wynosi                                        –   13 400,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                –        680,00 zł.

PRZETARG nr 2

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 2128/11 o pow. 0,0680 ha położona w Janowie Lubelskim przy ul. Leśnej, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci, objęta księgą wieczystą
Nr ZA1J/00061505/8 (wolna od obciążeń i zobowiązań). Działka położona jest w terenie, dla którego brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zabudowy
i zagospodarowania terenu został ustalony w drodze decyzji Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 15.12.2011 r. znak: PG.I.7331-48-4/10 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego w granicach wydzielanej działki budowlanej. Przez działkę przebiega kabel telekomunikacyjny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   –   58 520,00 zł,

Wadium wynosi                                        –   11 700,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                –         590,00 zł.

PRZETARG nr 3

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 2128/12 o pow. 0,0792 ha położona w Janowie Lubelskim przy ul. Leśnej, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci, objęta księgą wieczystą
Nr ZA1J/00061505/8 (wolna od obciążeń i zobowiązań). Działka położona jest w terenie, dla którego brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zabudowy
i zagospodarowania terenu został ustalony w drodze decyzji Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 15.12.2011 r. znak: PG.I.7331-48-6/10 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego w granicach wydzielanej działki budowlanej. Przez działkę przebiega kabel telekomunikacyjny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   –   68 152,00 zł,

Wadium wynosi                                        –   13 600,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                –        690,00 zł.

PRZETARG nr 4

Nieruchomość składająca się z działek nr 2128/15 i 2128/18 o pow. ogółem 0,1035 ha położona
w Janowie Lubelskim przy ul. Leśnej, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci, objęta księgą wieczystą Nr ZA1J/00061505/8 (wolna od obciążeń i zobowiązań). Działka położona jest w terenie, dla którego brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Sposób zabudowy i zagospodarowania terenu został ustalony w drodze decyzji Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 15.12.2011 r. znak: PG.I.7331-48-3/10 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego w granicach wydzielanej działki budowlanej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   –   88 480,00 zł,

Wadium wynosi                                        –   17 600,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                –        890,00 zł.

PRZETARG nr 5

Nieruchomość składająca się z działek nr 2128/16, 2128/19 i 2128/25 o pow. ogółem 0,0906 ha położona w Janowie Lubelskim przy ul. Leśnej, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci, objęta księgą wieczystą Nr ZA1J/00061505/8 (wolna od obciążeń i zobowiązań). Działka położona jest
w terenie, dla którego brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zabudowy i zagospodarowania terenu został ustalony w drodze decyzji Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 15.12.2011 r. znak: PG.I.7331-48-5/10 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego w granicach wydzielanej działki budowlanej.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   –   77 840,00 zł,

Wadium wynosi                                        –   15 500,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                –        780,00 zł.

PRZETARG nr 6

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 2128/17 o pow. 0,0839 ha położona w Janowie Lubelskim przy ul. Leśnej, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci, objęta księgą wieczystą
Nr ZA1J/00061505/8 (wolna od obciążeń i zobowiązań). Działka położona jest w terenie, dla którego brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zabudowy
i zagospodarowania terenu został ustalony w drodze decyzji Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 15.12.2011 r. znak: PG.I.7331-48-7/10 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego w granicach wydzielanej działki budowlanej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   –   72 184,00 zł,

Wadium wynosi                                        –   14 400,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                –        730,00 zł.

Podane ceny w powyższych przetargach nie obejmują podatku od towarów
i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy
z nabywcą.

            Z wyżej wymienionymi decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy można zapoznać się
w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pokój nr 22 (tel. 15/87 24 673).

Uzbrojenie: Szczegółowe warunki podłączenia do sieci uzbrojenia technicznego oraz obsługi komunikacyjnej, nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów tych sieci i zarządcy drogi.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 08.08.2012 r.

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w działek odbyły się w dniu
26 września 2012 r.

Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w działek odbyły się w dniu
26 września 2012 r.

Przetargi odbędą się w dniu 30 stycznia 2013 r. od godziny 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1, parter/. Nieruchomości będą licytowane w kolejności podanej w ogłoszeniu.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Janowie Lubelskim 74 1020 3235 0000 5602 0007 4369, najpóźniej do dnia 25 stycznia 2013 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numer przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium. Wpłata jednego wadium upoważnia jedynie do udziału w przetargu wskazanym na dowodzie wpłaty.

Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. przedłożyć do wglądu dowód wpłaty wadium,
 3. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku, gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 4. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej –
  w przypadku, gdy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą,
 5. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy uczestnik jest osobą prawną.

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1-2) i załączeniu (wymienione
w pkt. 3-5) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej
o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

            Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /015/ 87 24 316 lub 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.

         
     BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego
     Krzysztof Kołtyś


Sporz. I. W.
Spr. E.M.


data publikacji: 2012-12-06

Janów Lubelski 2012-11-19

 

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu projektu uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ruda

     

            Na podstawie art. 103, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniach od 12 grudnia 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. tj. przez okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ulicy Jana Zamoyskiego 59 (I piętro, pokój nr 22), będzie wyłożony uczestnikom scalenia postępowania do wglądu projekt uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim
w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ruda. W okresie, kiedy projekt uchwały będzie wyłożony do wglądu, uczestnicy postępowania mogą składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 15/ 8724 316.

 


data publikacji: 2012-12-06

Janów Lubelski, 2012-12-06

Znak: PG.6733.9.2012.KZ5

 

 

OBWIESZCZENIE NR  24/2012

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 2012-12-06 została wydana decyzja Nr PG.6733.9.2012.KZ5 w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

na terenie miasta Janowa Lubelskiego przy ul. Jana Zamoyskiego, obejmującym część działek nr ewid. 124/5 oraz 990/4 (obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci),

jako zamierzenie polegające na

budowie altany drewnianej wraz z zasilaniem energetycznym i oświetleniem oraz ambony widokowej w ramach projektu pod nazwa „Pięć zalewów – morze atrakcji” realizowanego w partnerstwie z innymi gminami: Dzwola, Frampol, Radecznica, Sułów, Nielisz, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec (dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura Kultury i turystyki, Kategoria III „Infrastruktura Turystyki”).

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22
w godzinach 800 - 1500 można zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępo-wania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art. 49 k.p.a.).

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń
Z-ca Burmistrza

 

Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2012-12-05     K.Z.                                                                       Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek

tel. kontaktowy 15 8724 673

Sprawdził 2012-12-05     U.M.                                                                        e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.p


data publikacji: 2012-12-03

Janów Lubelski, dnia 2012-11-23

Znak; PG.6733.7.2011

OBWIESZCZENIE NR 22/2012

BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647), oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania oraz ogół społeczeństwa

że w dniu 2012-11-22 została wydana decyzja Nr PG.6733.7.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

na terenie miasta Janowa Lubelskiego, obejmującym działki nr ewid.: 1, 2, 3, 2120/1, położone w południowo – zachodniej części miasta Janowa Lubelskiego (obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci), jako zamierzenie polegające

na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym – Janów Lubelski ul. Ulanowska, Ruda  ul. Ulanowska”,

Decyzja ta dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Celem inwestycji jest poprawa stanu środowiska wodnego oraz warunków bytowych miejscowej społeczności.

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22
w godzinach 800 - 1500 można zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępo-wania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art. 49 k.p.a.).

B U R M I S T R Z

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono

1. Na stronie internetowej i w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2012-11-23  K.Z.

Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek, tel. kontaktowy 15 8724 673, e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

Sprawdził 2012-11-23  U.M.


data publikacji: 2012-11-08

Janów Lubelski, 2012-11-08

 

Znak: PG.6733.9.2012.KZ5

OBWIESZCZENIE  NR 21/2012

 

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku ze zmianą linii rozgraniczających teren zamierzonej inwestycji jak niżej, tut. organ ponownie zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym działki ewidencyjne o nr: 124/5, 990/4, położone w granicach administracyjnych miasta Janowa Lubelskiego (obr. ewid. Janów Lubelski Trzeci), polegającej na

budowie altany drewnianej z linią kablową zasilającą i oświetleniem oraz ambony widokowej, w ramach projektu pod nazwą „Pięć zalewów – morze atrakcji” (dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III „Infrastruktura turystyki”).

W związku z powyższym w ciągu 7 dni od, dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi wnioskami, wyjaśnieniami i zastrzeżeniami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami
i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

 

B U R M I S T R Z

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

 

 

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2012-11-08  K.Z.                                                                                                                                                             Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek

                                                                                   tel. kontaktowy 15 8724 673

Sprawdził 2012-11-08   U.M.                                                                                                                                                              e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Janów Lubelski 2012-10-17

 

O G Ł O S Z E N I E

OGŁASZAM PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JANÓW LUBELSKI, BĘDĄCYCH W TRWAŁYM ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JANOWIE LUBELSKIM:

Przetarg nr I:

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 3,1300 ha, oznaczona jako „Kompleks A” stanowiąca część działki numer 2317/3, położona w obrębie ewidencyjny Janów Lubelski Drugi– przeznaczona do dzierżawy na okres 20 lat.

Stawka wywoławcza za dzierżawę wynosi      62 600,00 zł/rok

Wadium wynosi                                             – 12 000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                     –      630,00 zł.

Przy zawieraniu umowy dzierżawy nieruchomość zostanie obciążona służebnością przejazdu i przesyłu do „Kompleksów B i C”.

Przetarg nr II:

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 2,2800 ha, oznaczona jako „Kompleks B” stanowiąca część działki numer 2317/3, położona w obrębie ewidencyjny Janów Lubelski Drugi– przeznaczona do dzierżawy na okres 20 lat

Stawka wywoławcza za dzierżawę wynosi      – 45 600,00 zł/rok

Wadium wynosi                                             –   9 000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                     –      460,00 zł.

Przy zawieraniu umowy dzierżawy nieruchomość zostanie obciążona służebnością przejazdu i przesyłu do „Kompleksu C”.

Przetarg nr III:

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 3,3200 ha, oznaczona jako „Kompleks C” stanowiąca część działki numer 2317/3, położona w obrębie ewidencyjny Janów Lubelski Drugi– przeznaczona do dzierżawy na okres 20 lat.

Stawka wywoławcza za dzierżawę wynosi      – 66 400,00 zł/rok

Wadium wynosi                                             – 13 000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                     –      670,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z dzierżawcą.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski, przyjętym uchwałą nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. Urzędowy woj. lubelskiego Nr 173, poz. 2422 z dnia 28.09.2004 r.) wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr XXXVIII/249/09 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim
z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. Urzędowy woj. lubelskiego z dnia 22 września 2009 r.  Nr 110, poz. 2492), oraz zachowującą ważność w wyniku uchwalenia ww. planu zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski wprowadzoną uchwałą nr IV/17/02 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30.12.2002 r.
(Dz. Urzędowy woj. lubelskiego Nr 21 poz. 899 z dnia 22.02.2003 r.), nieruchomości przeznaczone do dzierżawy znajdują się w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A 10 TO, przeznaczonym pod tereny urządzeń  gromadzenia odpadów.

Teren znajduje się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.

Na dzierżawionym terenie dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej,

Na dzierżawionym gruncie zabrania się lokalizacji instalacji wiatrowych, biogazowni, budowy składowiska odpadów, obiektów i urządzeń utylizacji oraz przemysłowego wykorzystania odpadów.

Zawarcie umowy dzierżawy nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy, które należy uzyskać w Starostwie Powiatowym.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie otrzymania przez dzierżawcę pozwolenia na budowę lub wniesienia przez właściwy organ sprzeciwu w przypadku zgłoszenia budowy.

Gmina zastrzega sobie prawo podwyższenia czynszu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS, na podstawie pisemnego powiadomienia dzierżawcy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

Gmina ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez odszkodowania na rzecz dzierżawcy - w przypadku niedotrzymania przez dzierżawcę warunków umowy.

Umowa dzierżawy może być rozwiązana przez każdą stronę za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

W przypadku gdy dzierżawca nie uzyska zgody właściwego organu na realizację inwestycji ma prawo do rozwiązania umowy w drodze jednomiesięcznego wypowiedzenia.

Dzierżawca po wygaśnięciu umowy pozostawi dzierżawiony teren w stanie pierwotnym, wolnym od obiektów i urządzeń stanowiących własność dzierżawcy.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną zawarte w umowie ze stroną.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu znajdują się w terenie objętym programem „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Janów Lubelski”.

Przetargi odbędą się w dniu 27 listopada 2012 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1, parter/
w kolejności podanej w ogłoszeniu.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Janowie Lubelskim 74 1020 3235 0000 5602 0007 4369, najpóźniej do dnia 22 listopada 2012 r.

Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numer przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium. Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w jednym przetargu wymienionym na dowodzie wpłaty.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim. Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione
są osoby o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. przedłożyć do wglądu dowód wpłaty wadium,
 3. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 4. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą,
 5. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną,
 6. opinię instytucji naukowej lub badawczej o zastosowaniu innowacyjności
  w planowanej działalności gospodarczej. Zalecane źródła definicji „Innowacyjności” ;
 •  podręcznik Oslo „Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacyjności (wydanie trzecie)”. Wspólna publikacja OECD i Eurosatu adres http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf
 • Publikacja pt.. „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć – wdana przez PARP
  w 2008 r.
 • Portal innowacji adres www.pi.gov.pl
 • ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności         innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116 poz. 730 z późn. zm).
 1. załączyć pisemne oświadczenie o zastosowaniu innowacyjności wraz z jej opisem,

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1-2) i załączeniu (wymienione w pkt. 3-7) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę. Czynsz dzierżawny płatny będzie na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego, w terminie w niej określonym.

Umowa z osobą ustaloną jako najemca zostanie zawarta w terminie do 21 dni od daty zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

            Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /015/ 87 24 316 lub 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.

                                                                       BURMISTRZ

                                                           Janowa Lubelskiego

                                                                   Krzysztof Kołtyś      

   


Janów Lubelski, 2012-10-12

Znak: PG.6733.7.2011.KZ5

OBWIESZCZENIE  NR 17/2012

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administra-cyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), tut. organ zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na terenie działek nr ewid.: 1, 2, 3, 2120/1, położonych w południowo – zachodniej części miasta Janowa Lubelskiego (obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci), jako zamierzenie polegające na

budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym – Janów Lubelski
ul. Ulanowska, Ruda ul. Ulanowska”.

W związku z powyższym w ciągu 7 dni od, dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi wnioskami, wyjaśnieniami i zastrzeżeniami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

 

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń
Z-ca Burmistrza

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2012-10-12  K.Z.

Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek, tel. kontaktowy 15 8724 673, e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

Sprawdził 2012-10-12  U.M.


Janów Lubelski, 2012-09-28

Znak: PG.6733.14.2012.KZ5

OBWIESZCZENIE NR 15/2012

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm), zawiadamia się w dniu 2012-09-14, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na terenie obejmującym działki ewidencyjne o nr: 3727/1, 3427/3, 3536, 1734/2, 1895/1, 1897/2, 1988, 1989, 1990/1, 1991/3, 1992/1, 1993/1, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, położone w granicach administracyjnych miasta Janowa Lubelskiego (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), polegającej na „budowie odcinka sieci kablowej niskiego napięcia, od projektowanej sieci w pasie drogowym ul. Świerdzowej do projektowanej szafy kablowej SK-Z24 oraz odcinka sieci kablowej niskiego napięcia od istniejącej szafy kablowej SK-Z25 do projektowanej szafy kablowej SK-24 w planowanym pasie drogowym ulicy lokalnej w Janowie Lubelskim”.

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń
Z-ca Burmistrza

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2012-09-28     K.Z.             Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek

tel. kontaktowy 15 8724 673; e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

Sprawdził 2012-09-28     U.M.


Janów Lubelski, 2012-09-27

Znak: PG.6733.8.2012.KZ5

 

OBWIESZCZENIE NR  14/2012

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 2012-09-25 została wydana decyzja Nr PG.6733.8.2012 w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta Janowa Lubelskiego przy ul. Jana Zamoyskiego, obejmującym część działki nr ewid. 3396/1 (obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty),

jako zamierzenie polegające na

budowie kaplicy szpitalnej

Celem inwestycji jest budowa kaplicy szpitalnej jako funkcji towarzyszącej i uzupełniającej dla podstawowej funkcji usług publicznych ochrony zdrowia w kompleksie budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22 w godzinach 800 - 1500 można zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępo-wania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art. 49 k.p.a.).

 

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

 

Sporządził 2012-09-25     K.Z.
Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek; tel. kontaktowy 15 8724 673; e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl
Sprawdził 2012-09-25     E.M.


Janów Lubelski, 2012-08-14


Znak: PG.6733.8.2012.KZ5OBWIESZCZENIE NR  12/2012


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm) zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa kaplicy szpitalnej jako funkcji towarzyszącej i uzupełniającej dla podstawowej funkcji usług publicznych ochrony zdrowia w kompleksie budynków szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim ” na terenie obejmującym działkę ewidencyjną o nr 3396/1 położoną w granicach administracyjnych miasta Janowa Lubelskiego (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty),

W związku z powyższym w ciągu 7 dni od, dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi wnioskami, wyjaśnieniami i zastrzeżeniami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami
i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.


B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś


Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.


Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sporządził 2012-08-14   U.M.                           Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2012-08-14    K.Z.                             e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.plJanów Lubelski, 2012-08-06


Znak: PG.6733.9.2012.KZ5OBWIESZCZENIE  NR 11/2012


Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), tut. organ zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym działki ewidencyjne o nr: 124/5, 990/4, położone w granicach administracyjnych miasta Janowa Lubelskiego (obr. ewid. Janów Lubelski Trzeci), polegającej na

budowie altany drewnianej z linią kablową zasilającą i oświetleniem oraz ambony widokowej, w ramach projektu pod nazwą „Pięć zalewów – morze atrakcji” (dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III „Infrastruktura turystyki”).

W związku z powyższym w ciągu 7 dni od, dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi wnioskami, wyjaśnieniami i zastrzeżeniami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.


B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś


Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sporządził 2012-08-06    U.M.                           Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2012-08-06    K.Z.                             e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.plJanów Lubelski, dnia 2012-07-16

BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski
Nr: PG.6733.8.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Jana Ferensa działającego z upowa-żnienia PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Janów Lubelski
ul. Jana Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski,

postanawiam

sprostować omyłkę w decyzji Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 2012-04-27 Nr PG.6733.8.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta Janowa Lubelskiego obejmującym działki nr ewid.: 3395/2, 928/1, 910/2, 908, 905, 3126, 902, 3125, 3106, 817/1, 921/1, 923/1, 924/2, 924/1, 925/1, 926/1, 927/1, (obręb Janów Lubelski Czwarty), 1713, 1712/2, 1711/1 (obręb Janów Lubelski cz. Rudy), położone w zachodniej części miasta Janowa Lubelskiego, jako zamierzenie polegające na przebudowie linii SN-15kV Janów – Blinów, Janów – Budzyń, Janów – Modliborzyce, Janów – Potoczek w przęsłach nr GPZ – słup nr 1 na linie kablowe,

w następujący sposób:

na stronie 1 decyzji w wierszu 10 i 11 słowa " PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Dystrybucji Energii w Janowie Lubelskim,"  zastępuje się słowami  " PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski ",

na stronie 2 decyzji w wierszu 78 słowa " PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, RDE Janów Lubelski,"  zastępuje się słowami  " PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Janów Lubelski",

na stronie 6 decyzji w wierszu 267 słowa " PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Dystrybucji Energii w Janowie Lubelskim,"  zastępuje się słowami  " PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Janów Lubelski",

na stronie 6 decyzji w wierszu 435 i 436 słowa " PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Dystrybucji Energii Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 96, 23-300 Janów Lubelski"  zastępuje się słowami  " PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski ".

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 2012-04-27 Nr PG.6733.8.2011 Burmistrz Janowa Lubelskiego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie miasta Janowa Lubelskiego obejmującym działki nr ewid.: 3395/2, 928/1, 910/2, 908, 905, 3126, 902, 3125, 3106, 817/1, 921/1, 923/1, 924/2, 924/1, 925/1, 926/1, 927/1, (obręb Janów Lubelski Czwarty), 1713, 1712/2, 1711/1 (obręb Janów Lubelski cz. Rudy), położone w zachodniej części miasta Janowa Lubelskiego, jako zamierzenie polegające na przebudowie linii SN-15kV Janów – Blinów, Janów – Budzyń, Janów – Modliborzyce, Janów – Potoczek w przęsłach nr GPZ – słup nr 1 na linie kablowe.

W dniu 2012-06-29 wpłynął wniosek Jana Ferensa działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski, w sprawie sprostowania decyzji w zakresie nazwy inwestora.

Nazwa inwestora uległa zmianie 01 stycznia 2012 roku z „PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Dystrybucji Energii w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski”  na  „PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski ". Zmiana ta nastąpiła w takcie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jw. przed wydaniem decyzji z dnia 2012-04-27 Nr PG.6733.8.2011.

Zgodnie art. 113. § 1 K.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.
Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.
Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Janowa Lubelskiego.


Otrzymują:
1. Marszałek Województwa Lubelskiego, ul. Spokojna nr 4, 20-074 Lublin.
2. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów,  Rejon Dystrybucji Energii Janów Lubelski,
    ul. Zamoyskiego 96, 23-300 Janów Lubelski.
3. Firma Wielobranżowa FERENS Jan Ferens, ul. Komorowskiego 24  23-400 Biłgoraj
4. Urząd Miejski –Ref. Ochrony  Środowiska i Logistyki,
    ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
5. Zakład Gospodarki Komunalnej,  Ruda ul. Ulanowska 111b,  23-300 Janów Lubelski,
6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
    ul. Boh. Poryt. Wzgórza 46/48, 23-300 Janów Lubelski,
7. Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu  
    ul.  K.K.Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz.
8. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Administracji, ul. Peowiaków 13, 20-093 Lublin.
9. Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Lubelska 1,  23-300 Janów Lubelski
10. Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej w  Krakowie
      ul. Marszałka J. Piłsudskiego nr 22, 31-109  Kraków.
11. WZMiUW w Lublinie, Grupa Terenowa w Janowie Lubelskim
      ul. Sukiennicza nr 6 23-300 Janów Lubelski.
12. Właściciele działek zg. z wypisem z rejestru gruntów w aktach sprawy.
13. A/a.

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim,  ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
2. Urząd Miejski - Ref. Architektury i Planowania, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
3. Urząd Miejski - Ref. Promocji i Rozwoju, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
4. Urząd Miejski - Ref. Planowania i Realizacji Inwestycji, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
5. Przewodniczący Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Obwieszczono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim
     i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.     
4. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń
Z-ca Burmistrza


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sporządził 2012-07-11  K.Z.                            Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2012-07-11  U.M.                             e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl
 

  

Janów Lubelski, 2012-07-07

BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski
Znak: PG.I.7331-1-5/10


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 149 § 3 w związku z  148 art. 150 § 1, Kodeksu postępowania administra-cyjnego, z powołaniem art. 51 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647), po rozpatrzeniu wniosku Józefa Łukasika o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 31.12.2010 r. Nr PG.I. 7331-1-5/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ewid. 5401 położonej w północno – zachodniej części miasta Janowa Lubelskiego (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej,

postanawiam

odmówić wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia 31.12.2010 r. Nr PG.I. 7331-1-5/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jw. na działce nr ewid. 5401 położonej w północno – zachodniej części miasta Janowa Lubelskiego (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.

Uzasadnienie

Decyzją ostateczną z dnia 31.12.2010 r. Nr PG.I. 7331-1-5/10 na wniosek Katarzyny Fus,
ul. Zawiła 61 30-390 Kraków, pełnomocnika PTK CENTERTEL Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A 00-660 Warszawa  ustalono lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ewid. 5401 położonej w północno – zachodniej części miasta Janowa Lubelskiego (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.
 W dniu 2012-04-12 pismem złożonym w tut. Urzędzie zaadresowanym do Wojewody Lubelskiego   P. Józef Łukasik wystąpił o cofnięcie ww. decyzji i ponowne ogłoszenie lokalizacji inwestycji.
Równocześnie w tej samej kwestii odrębnym pismem z dnia 2012-04-12 P. Józef Łukasik zwrócił się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Janowskiego jako zażalenie na postanowienie Starosty Janowskiego z dnia 2 kwietnia 2012 r. znak: AB.II6740.19.2012.WK.
W dniu 2012-05-02 do tut. Urzędu wpłynęło pismo Wojewody Lubelskiego z dnia 2012-04-25 znak: IF-I.7721.1.63.2012.GW w którym Wojewoda ustosunkował się do podnoszonych przez P.  Józefa Łukasika uwag, wskazując, że:

•    Jak wynika z treści pisma zainteresowany skarży decyzję Burmistrza Janowa Lubelskiego
z dnia 31.12.2010 r. Nr PG.I. 7331-1-5/10, wskazuje, że postępowanie w tej sprawie przeprowadzono nierzetelnie bez jego wiedzy a o decyzji dowiedział się dopiero z pisma Wydziału Budownictwa Starostwa Janowskiego z dnia 14.02.2012 r. znak: AB.II.6740.19.2012.WK (zwrotne potwierdzenie odbioru 17.02.2012 r.);       
•    Zgodnie z art. 235 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) „skargę w sprawie,
w której wydano decyzję ostateczną, uważa się - zależnie od jej treści - za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany....”;
•    Pismo P. Józefa Łukasika nosi  znamiona podania o wznowienie postępowania w związku
z czym podanie takie wnosi się do Burmistrza.

W związku z pismami skarżącego oraz stanowiskiem Wojewody zawartym w piśmie jw.  tut. organ pismem z dnia  2012-05-07 znak: PG.I.7331-1-5/10 wystąpił do P. Józefa Łukasika o zajęcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma, o jednoznaczne określenie intencji,  pouczając że w przypadku nie zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie, tut. Urząd uzna, że  wystąpienie jest podaniem o wznowienie postępowania zgodnie ze stanowiskiem zawartym w piśmie Wojewody Lubelskiego jw..

W powyższy piśmie wyjaśniono również, że:
- Zgodnie z wymogiem art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 – z późniejszymi zmianami) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie, strony zawiadomiono w drodze obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na której planuje się lokalizację inwestycje celu publicznego, zawiadomiono na piśmie. Obwieszczeń dokonano: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego, w miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia (tj. między innymi na istniejącym ogrodzeniu działki sąsiedniej nr 5507 od strony drogi gruntowej oraz słupie na skrzyżowaniu ul. Piaskowej i Fredry), a także na stronie internetowej Urzędu Miasta w Janowie Lubelskim. O fakcie właściwego i skutecznego powiadomienia świadczą chociażby złożone uwagi i zastrzeżenia na etapie wszczęcia postępowania, udział zaintereso-wanych stron w przeprowadzonym spotkaniu w tej sprawie, oraz fakt, że od decyzji tut. organu wniesione zostało odwołanie w dniu 07.02.2011 r. do SKO w Zamościu przez dwóch radnych i piętnastu mieszkańców Zaolszynia. Potwierdzenie wykonania powyższego znajduje się w aktach sprawy.

- W związku z wnioskami i zastrzeżeniami mieszkańców Zaolszynia co do planowanej inwestycji, w celu wyjaśnienia sprawy tut. Organ w dniu 14 września 2010 r. przeprowadził spotkanie na które zaprosił nie tylko inwestora i właścicieli działek, którzy złożyli wnioski i zastrzeżenia, ale również inne zainteresowa-ne osoby poprzez obwieszczenie zawiadomienia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego,  a także w miejscu i w pobliżu planowanej inwestycji. Na spotkaniu zostały wyczerpująco wyjaśnione wszystkie kwestie związane ze składanymi uwagami i zastrzeżeniami oraz obowiązującymi przepisami dla tego rodzaju inwestycji.

-  Analiza wniosku, przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz zebranych w tej sprawie dokumentów (w tym kwalifikacji przedsięwzięcia znajdującej się w aktach sprawy), wykazała, że planowana inwestycja, nie jest przedsięwzięciem wymagającym lub mogącym wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, a tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W myśl art. 52 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  Burmistrz nie może uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków.
             
Zgodnie z art. 148 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, podanie o wznowienie postępo-wania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania. Zgodnie z § 2 powyższego art. termin do złożenia podania o wznowienie postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 biegnie od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji. 

     W piśmie z dnia 12.04.2012 r. skierowanym do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Janowskiego P. Józef Łukasik stwierdził, że o decyzji Burmistrza Janowa Lubelskiego dowiedział się z pisma Wydziału Budownictwa z dnia 14.02.2012 r. znak: AB.II.6740.19.2012.WK (zwrotne potwierdzenie odbioru 17.02.2012 r.). A więc termin o którym mowa w art. 145 § 1 i 2 K.p.a. jw. biegł od dnia 17.02.2012 r. a więc od dnia otrzymania pisma i kończył się w dniu 17 marca 2012 r.
Pisma z dnia 12.04.2012 r skierowane do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Janowskiego i tut. Urzędu złożone zostały po tym terminie tj. po 17 marca 2012 r..
Ponadto w okresie od 14.02.2012 r. do 17 marca 2012 r. do tut. Urzędu nie wpłynęło żadne pismo ani wniosek w tej sprawie.
Biorąc pod uwagę powyższe wobec zapisów zawartych w  art. 148 § 1 i 2  Kodeksu postępowania administracyjnego należało odmówić wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia 31.12.2010 r. Nr PG.I. 7331-1-5/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jw. na działce nr ewid. 5401 położonej w północno – zachodniej części miasta Janowa Lubelskiego (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.
Podjęcie orzeczenia zawartego w postanowieniu zostało poprzedzone analizą wniosku, zebraniem dokumentów i przeprowadzeniem analiz tych dokumentów jak również zapisów przepisów prawa.
Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Janowa Lubelskiego.

Otrzymują:
1. Łukasik Józef
2. Katarzyna Fus ul. Zawiła 61 30-390 Kraków
3. Urząd Miejski - Ref. Gosp. Komu., Rol., Leśn. i Ochr. Środ., ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
4. Właściciele dz. pod planowaną inwestycję zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w aktach sprawy
5. Marszałek Województwa Lubelskiego, ul. Spokojna nr 4, 20-074 Lublin.
6. A/a.

Do wiadomości:
1. Wojewoda Lubelski ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
2. PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa. 
3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
4. Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
5. Urząd Miejski - Ref. Planowania i Realizacji Inwestycji, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
6. Urząd Miejski - Ref. Promocji i Rozwoju, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
7. Urząd Miejski - Architekt Miejski, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
8. Wojewoda Lubelski ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Obwieszczono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim
    i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.    
4. Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Janowie Lubelskim.

  

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń

Z-ca Burmistrza__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2012-07-07   K.Z.                            Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2012-07-07   U.M.                             e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl
 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www