wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Sprawozdawczość

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 9n i 9o nakłada na podmioty odbierające odpady komunalne oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązek składania kwartalnych sprawozdań.

Sprawozdania kwartalne zgodnie z art. 9t w/w ustawy powinny być złożone na wzorach formularzy określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw środowiska.

W dniu 5 czerwca 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod poz. 630 opublikowane zostało rozporządzenie ministra środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań
o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozporządzenie dostępne jest między innymi na stronie ministerstwa środowiska pod adresem: tutaj


 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www