wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Zasoby wód

Imielty Ług

Obszar miasta i gminy leży w zasięgu zlewni rzeki Bukowej (II rzędu w stosunku do Wisły), będącej częścią składową dużej zlewni rzeki San (I rzędu).

Wewnętrzną sieć tworzy w/w rzeka Bukowa oraz jej dopływy III rzędu jak: Biała i kilka innych potoków bez nazwy. Głównymi dopływami Białej, której dolina stanowi główną orograficzną oś gminy są takie dopływy IV rzędu jak potoki: Trzebensz, Borownica, Żytniówka i inne. Układ i gęstość sieci wód powierzchniowych wykazuje związek z budową geologiczną i rzeźbą podłoża. Stany wód w w/w ciekach wodnych są dość zmienne i zależą głównie od odpadów atmosferycznych.

Wszystkie rzeki można uznać za czyste w sensie przyrodniczym lub zanieczyszczone w stopniu minimalnym. Zanieczyszczenia wynikają z wysokiego poziomu związków żelaza. Są to zanieczyszczenia naturalne związane z leśnym obszarem, przez który w znacznej mierze przepływają. Znajdujące się na terenie Janowa Lubelskiego rzeki nie są zagospodarowane turystycznie. Przeszkodę w ich wykorzystaniu turystycznym stanowią: niski poziom wód oraz wąskie koryta rzek.

Występujące rzeki są jednak czyste, zarybione i wykorzystywane przez wędkarzy. Rzeka Bukowa ponadto, ze względu na jej piaszczyste dno, wykorzystywana jest jako kąpielisko.

Janów Lubelski - zalew

Obszar miasta i gminy dzieli się na kilka stref zróżnicowanych pod względem głębokości występowania wód podziemnych.

Poziom występowania wody gruntowej zależy od budowy geologicznej, rzeźby terenu oraz opadów atmosferycznych. Strefą najpłytszego występowania tych wód jest taras zalewowy doliny Bukowej i jej dopływów (zwłaszcza Białej). Poziom tych wód jest uzależniony od poziomu lustra wody w rzece i potokach, na ogół nie przekracza 1 m. Na terenach wyżej położonych poziom wód gruntowych występuje na głębokości od 2 do 5 m.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www