czwartek, 22 kwiecień 2021, Imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta

Pogoda w Janowie

Konwent rozwoju gminy o rewitalizacji Janowa Lubelskiego

W 21 marca br. na tarasie  plastycznym Janowskiego  Ośrodku Kultury odbył kolejny Konwent Rozwoju Gminy Janów Lubelski. Tym razem tematem przewodnim spotkania była Rewitalizacja.

 Na zaproszenie Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia w spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób. Byli to: Radni gminni i powiatowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorządu lokalnego, dyrektorzy janowskich szkół i przedszkoli, przedstawiciele  organizacji pozarządowych i społecznych, lokalni liderzy i mieszkańcy naszego miasta.

Głównym celem Konwentu było zapoznanie mieszkańców z przygotowaną przez pracowników Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim wstępną propozycją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 - 2022.

Punktualnie o godzinie 13.00 spotkanie rozpoczął Pan Burmistrz, omawiając nowe rozumienie pojęcia rewitalizacja i związane z nią możliwości pozyskania środków finansowych, głównie z Unii Europejskiej. Jak mówił Pan Burmistrz: „W obecnym okresie programowania środków unijnych, rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez uczestników  rewitalizacji. Rewitalizacja jest więc - jak mówił Burmistrz –„ przedsięwzięciem zintegrowanym i partnerskim, przy czym głównymi partnerami powinni być mieszkańcy i użytkownicy obszaru rewitalizacji”. Aspektem wiodącym w rewitalizacji powinno być rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej, zamieszkującej obszar kryzysowy, a inwestycje (remonty, modernizacja infrastruktury itp.), które mają być środkami prowadzącymi do tego celu. Sama poprawa stanu miasta będzie więc rezultatem wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji, a nie celem samym w sobie.

Jak mówił dalej Pan Burmistrz: „Głównym celem uchwalonej w listopadzie 2015 roku ustawy o , jest uregulowanie kwestii sporządzania i uchwalania programów rewitalizacji gmin. Będą one podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, zapewniającym jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną, przez jej aktywny udział w szeregu konsultacji społecznych. Wskazał jednocześnie ułomności ustawy, które utrudniają jej realizację, jak np. identyczne traktowanie dużych metropolii jak Warszawa, Kraków czy Łódź z miastami powiatowymi takimi jak Janów Lubelski.

Po wprowadzeniu uczestników spotkania w tajniki „nowych zasad rewitalizacji”, Burmistrz zaprezentował kroki, które zostały podjęte przez pracowników gminnych, w celu pozyskania środków unijnych na sporządzenie samego programu rewitalizacji, a także szczegółowych rozwiązań i działań w nim ujętych.  Burmistrz przedstawił wyniku wstępnie przeprowadzonej diagnozy gminy w celu wskazania obszarów zdegradowanych, czyli takich obszarów które znajdują się w stanie kryzysowym, z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

Następnie, po wystąpieniu Burmistrza,  odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy spotkania przedstawiali własne propozycje do programu rewitalizacji, głownie ze sfery działań przestrzenno-funkcjonalnych. Głównym problemem jaki był zgłaszany przez mieszkańców Janowa jest zagospodarowanie rynku „Starego Miasta”, poprzez zmianę lokalizacji dworca autobusowego oraz powstanie nowym miejsc parkingowych.

Konwent był pierwszym z cyklu co najmniej dwunastu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami naszej Gminy, jakie są zaplanowane w związku z opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 - 2022.

Tekst: Paweł Wiśniewski, foto: Dorota Kozdra

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www