poniedziałek, 8 lipiec 2024, Imieniny: Edgara, Elżbiety, Eugeniusza

Pogoda w Janowie

Pomoc regionalna TSSE

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN może ubiegać się o uzyskanie pomocy publicznej,
w formie zwolnień podatkowych.

OGÓLNE ZASADY

DOTYCZĄCE UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

na terenie

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

1.  Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy. Zezwolenie jest udzielane jeżeli planowana działalność przyczynia się do osiągnięcia celów określonych w planie rozwoju strefy a przedsiębiorca przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy (tj. oferty do rokowań/przetargu organizowanych przez Zarządzającego Strefą) nie rozpocznie prac nad projektem i wygasa
z upływem okresu na jaki została ustanowiona strefa. Ustalenie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie następuje w drodze przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Uzyskanie zezwolenia daje przedsiębiorcy prawo do skorzystania
ze zwolnień w podatku dochodowym, w zakresie objętym zezwoleniem.

2. Zezwolenie ma postać decyzji administracyjnej i określa m.in.:

 • przedmiot działalności przedsiębiorcy (wg PKWiU),
 • wysokość wydatków związanych z realizacją nowej inwestycji i terminy ich poniesienia,
 • wielkość planowanego na terenie Strefy zatrudnienia w związku z realizacją nowej inwestycji, terminy osiągnięcia określonego poziomu zatrudnienia i okresy jego utrzymywania,
 • planowany termin zakończenia inwestycji,
 • maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy,
 •  wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 Ustawy o sse, w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na gruntach prywatnych, włączanych do strefy.

3. Zezwolenia można udzielić na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej, z wyłączeniem działalności w zakresie:

 • wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;
 • prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
  i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.);
 • usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych
  do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku;
 • robót budowlanych określonych w sekcji F PKWiU;
 • usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych
  i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hotelarskich
  i gastronomicznych, określonych w sekcjach G i H PKWiU;
 • usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką
  i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU,
  z wyjątkiem:
  • usług informatycznych określonych działem 72,
  • usług badawczo-rozwojowych określonych działem 73,
  • usług rachunkowości i kontroli ksiąg określonych kategorią 74.12.1,
  • usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, określonych kategorią 74.12.2,
  • usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych grupą 74.3,
  • usług centrów telefonicznych określonych klasą 74.86;
  • usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji, ochrony zdrowia
   i pomocy społecznej, usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych, usług gospodarstw domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L-Q PKWiU;
  • działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
   Nr 89, poz. 625, z późn. zm.),
  • określonym w art. 1 ust. 2-6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06 sierpnia 2008r.

4. Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji lub
 • tworzenia nowych miejsc pracy.

Wielkość pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą. Wielkość pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy obliczana jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru
i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

5. Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy, rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji.

6. Przez nową inwestycję rozumieć należy inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przez samodzielnego przedsiębiorcę przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane gdyby nie zostało nabyte.

       UWAGA ! Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

7. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia. Dwuletnie koszty nowo zatrudnionych pracowników obejmują koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, przy czym każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców i okres
co najmniej 3 lat - w przypadku  małych i średnich przedsiębiorców, licząc od dnia ich utworzenia. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownikami sezonowymi,  w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.

8. Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

9. Pomoc z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość tej pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy.

10. Maksymalna intensywność pomocy na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN wynosi 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, za wyjątkiem:

 • obszaru województwa dolnośląskiego, gdzie intensywność wynosi 40 %,
 • obszaru województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy, gdzie intensywność do dnia 31.12.2010r. wynosi  40 %, a  w okresie w okresie
  od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2013r. – 30%,
 • obszaru miasta stołecznego Warszawy, gdzie intensywność wynosi 30 %.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (tj. małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)), za wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu. mogą zwiększyć maksymalne poziomy intensywności pomocy odpowiednio:

▪   o 20 % w przypadku małych przedsiębiorców lub

▪   o 10 % w przypadku średnich przedsiębiorców.

11. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C)

          gdzie poszczególne symbole oznaczają:

        I    -    maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

        R   -   intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji,                           

        B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości
50 mln euro  nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,

       C   -  wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.

Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, podjętą w okresie trzech lat przez jednego lub kilku przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone
ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro i zostały obliczone według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na podstawie cen i kursów wymiany z dnia udzielenia zezwolenia.

12. W przypadku, gdy łączna wartość pomocy regionalnej udzielonej ze wszystkich źródeł przekraczałaby 75% wartości maksymalnej pomocy, jakiej można udzielić na realizację inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowiących równowartość
100 mln euro, przy zastosowaniu standardowych pułapów pomocy obowiązujących dla dużych przedsiębiorstw w zatwierdzonej mapie pomocy regionalnej w dniu przyznania pomocy, projekt pomocy indywidualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

13. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem:

a. utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców i okres 3 lat
w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym,

b. utrzymania inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych
i średnich przedsiębiorców – przez okres nie krótszy niż 3 lata.

14. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy,
aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem, że każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców lub
3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców.

15.  W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji oraz zwolnienia od podatku dochodowego
z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. 

16. Zwolnienia od podatku dochodowym z tytułu kosztów nowej inwestycji lub kosztów nowych miejsc pracy, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy.
W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie ( w tym szczególności księgowo i kadrowo), a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

17. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty związane z realizacją  inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy (jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów), poniesione na terenie strefy
w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

a.    ceną nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;

b.  ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych pod warunkiem zaliczenia ich   zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika;

c.    kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;

d.  ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) związanych z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,

e.  kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych
i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;

f.  ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą,
w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

W przypadku przedsiębiorców dużych środki trwałe, o których mowa w lit b. powinny być nowe, a koszty inwestycji na zakup WNiP uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się
do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50% ogólnej wartości kosztów kwalifikowanych.

            Wartości niematerialne i prawne (WNiP) powinny spełniać łącznie następujące warunki:

a.  będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną wyłącznie
w przedsiębiorstwie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje wsparcie, oraz będą ujęte
w aktywach tego przedsiębiorstwa i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat,
a w przypadku przedsiębiorcy małego lub średniego przez okres co najmniej 3 lat;

b.  będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;

c.    będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

18.  W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu wydatki na zakup środków transportu nie kwalifikują się do objęcia pomocą. W przypadku, gdy przed zakupem przedsiębiorstwa, w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, cena zakupu tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

19.  Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych wynosi 100 tys. euro wg kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.

 20. Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www