niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, wśród dostępnych form działalności gospodarczej wyróżnia się:
 
 • spółki handlowe:
  • kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne),
  • osobowe (spółki jawne, partnerskie, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne),
 • spółki cywilne,
 • indywidualne działalności gospodarcze,
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.
Działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy mogą podejmować osoby zagraniczne (osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi posiadające zdolność prawną:
 
 • z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii,
 • z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,
 • obywatele innych państw niż wymienione powyżej, którzy są członkami rodzin osób wskazanych w powyższych punktach, a także m.in. posiadają zezwolenie na pobyt na podstawie Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (DzU z 2013 r. poz. 1650), są objęte ochroną na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (tekst jednolity: DzU z 2012 r. poz. 680) lub posiadają Kartę Polaka.
Osoby niespełniające powyższych kryteriów mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej. Szersze uprawnienia mogą być przyznawane przez umowy międzynarodowe.
 
 
Źródło: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 584)
 
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www