niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica”

Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica”

Jest to obszar typu „greenfield” o pow. ok. 200 ha, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów Lubelski, wydzielony został pod funkcje przedsiębiorczości. Zlokalizowane tu działki są własnością: Gminy Janów Lubelski, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Janowie Lubelskim oraz osób fizycznych.

Podstrefa Janów Lubelski TSSE

Podstrefa Janów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Została utworzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. (Dz.U. Nr 182 poz. 1300 z dnia 3 października 2007 r.). Leży w granicach Janowskiej Strefy Inwestycyjnej "Borownica" i zajmuje powierzchnię 18,5 ha.

Przeznaczenie: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Janów Lubelski, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. Urzędowy woj. lubelskiego Nr 173, poz. 2422 z dnia 28.09.2004 r.) wraz z zachowującymi ważność w wyniku uchwalenia w/w planu, zmianami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski wprowadzonymi uchwałą Nr IV/17/02 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30.12.2002 r. i ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXXVIII/249/09 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 24 lipca 2009 r. (Dziennik Urzędowy woj. lubelskiego Nr 110, poz. 2492 z dnia 22.09.2009 r.)  grunty przeznaczone są pod tereny usług komercyjnych i działalność produkcyjną. W granicach wydzielonych terenów jest możliwość lokalizacji zakładów usługowo-produkcyjnych, dopuszcza się funkcje zamienne i uzupełniające – składowo-magazynowe, nie kolidujące z planowanym zagospodarowaniem. Wyklucza się funkcje mieszkaniowe oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Powierzchnia: Całkowita powierzchnia Janowskiej Strefy Inwestycyjnej – ok. 200 ha; w tym: Powierzchnia Podstrefy Janów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan – 18,5 ha.

Użytki gruntowe: użytki rolne, klasa ziemi: R IIIb, R IVa, R IVb, R V, R VI

Gmina Janów Lubelski uzyskała dofinansowanie na uzupełnienie istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie: budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanlizacji teletechnicznej, oświetlenia ulicznego, poszerzenia i wydłużenia istniejącej drogi oraz budowy nowego odcinka – zakończenie prac do końca 2010 r.

sieć elektryczna - w granicach strefy, napięcie: SN-15 kV, dostępna moc: do ok. 1 MW – w granicach strefy, istnieje możliwość podciągnięcia większej mocy (pow. 1 MW) – odległość ok. 2 km, indywidualne uzgodnienia z Rejonem Energetycznym;

sieć gazowa – gaz ziemny, stacja redukcyjna średniego ciśnienia, z tyłu za firmami Komas i Caterpillar - odległość przyłącza od granic strefy: 200 m, wartość opałowa: 38 MJ/Nm3, ciśnienie: 0,23 MPa, średnica rury doprowadzającej: 150 mm, dostępna objętość - 3200 Nm3/h, gazociąg wysokiego ciśnienia – w granicach strefy, przepustowość: 3200 Nm3/h, wartość opałowa - 38 MJ/Nm3, ciśnienie: 3-4 MPa, średnica rury doprowadzającej: 200 mm.

sieć wodociągowa – w granicach strefy, ciśnienie: 0,45 MPa, średnica rury doprowadzającej: 100 mm, dostępna objętość: 1296 m3/24h .

sieć kanalizacyjna – w granicach strefy, przed firmą Komas, dostępna objętość: 250 m3/24h, średnica rury doprowadzającej: 600 mm.

sieć teleinformatyczna – trwają rozmowy z Telekomunikacją Polską S.A. na uzbrojenie terenu w sieć teleinformatyczną.

Uwaga: Podane parametry i odległości przyłączy mają charakter wyłącznie informacyjny. Dokładne parametry i warunki przyłączy należy uzyskać u dostawców sieci.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www