wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 10/2013
Burmistrza Janowa Lubelskiego
z dnia 24  września 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Program Współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 21 lutego 2010 r.  w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Janowa Lubelskiego przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Program Współpracy Gminy Janów Lubelski  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Janów Lubelski, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Konsultacje przeprowadzane będą w terminie: od 24 września do 8 października 2013 r.

Propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy wyrażać pisemnie i przesłać pocztą e – mail na adres: biurorady@janowlubelski.pl, bądź złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim, pok. 13 (parter) z dopiskiem „Program współpracy na 2014 rok", do dnia 9 października 2013 r. Formularz propozycji do programu dostępny jest do pobrania w formie elektronicznej na oficjalnej stronie Janowa Lubelskiego www.janowlubelski.pl lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim, pok. nr 13.

Podsumowanie zgłoszonych opinii i uwag do projektu Programu nastąpi  8 października  2013 r., o godz. 13.00 na spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim, w sali nr 1, na które serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego.

Załączniki:

 

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś


OGŁOSZENIE NR 8/2013

Burmistrza Janowa Lubelskiego
z dnia  15 lipca 2013 r.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Rady Miejskiej nr  XXVII/165/12 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia na rok 2013 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  i Uchwałą Rady Miejskiej nr  XXIX/183/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok;

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 1. Rodzaj wspieranych zadań:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin poprzez dofinansowanie  terapii i leczenia uzależnień i współuzależnienia, w tym prowadzenie specjalistycznego programu socjoterapeutycznego dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję po odbytym leczeniu odwykowym

Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. wynosi 8 000 zł, (słownie: osiem tysięcy złotych).

W roku 2012  na zakup usług w NZZOZ w Janowie Lubelskim przeznaczono 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

 1. Zasady przyznawania dotacji i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, w tym ocena kalkulacji kosztów:
 1. zasoby kadrowe oferenta, specjalistyczne kwalifikacje osób z zakresu lecznictwa odwykowego, które będą realizować zadanie,
 2. zasoby lokalowe i sprzętowe oferenta,
 3. programy socjoterapii mogą prowadzić osoby mające udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie,
 4. doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania dotacji w latach poprzednich,
 5. wymierne korzyści dla społeczności lokalnej – dostępność realizowanego zadania, czas trwania, przewidywana liczba odbiorców,
 6. koszt realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 1. Ocena jakości merytorycznej zadania:
  1. cele i założenia zadania,
  2. adekwatność i opis planowanych działań,
  3. monitoring, ewaluacja podejmowanych działań,
 1. Oferenci, których oferty otrzymują dofinansowanie są zobowiązani dostarczyć zaktualizowany preliminarz kosztów realizacji zadania uwzględniający zmiany zakresu rzeczowego i finansowego stosownie do przyznanych środków wraz z harmonogramem realizacji zadania.
 1. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, organ administracji publicznej bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie określonym w umowie o realizacji zadania publicznego, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2013 r.
 1. Podmiot składający ofertę:
 1. zamierza realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Janów Lubelski,
 2. prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 3. posiada kadrę i zasoby lokalowe odpowiednie do realizacji zadania,
 4. umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
 5. zobowiąże się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami.
 1. Termin składania ofert.
 1. Oferty winny być złożone wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie:

-  z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę,

         - z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”,

- w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, pokój nr 23 /sekretariat/  w nieprzekraczalnym  terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 5 sierpnia 2013 r.,

- oferty złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

 1. Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim www.janowlubelski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
 1. Formularz oferty został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 1. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój 13 (parter), lub telefonicznie pod nr 15/8724 332 lub 15/8724 320. Osoby upoważnione do udzielenia informacji: Bożena Czajkowska, Ewa Misztal.
 1. Tryb i termin dokonania wyboru ofert.
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,  poz. 1536 z późn. zm.).
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7 sierpnia 2013 r., o godz. 1300 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
  1. przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami,
  2. prawidłowo wypełnione,
  3. zawierające komplet niezbędnych załączników,
  4. złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Do oferty należy dołączyć :

a. oświadczenie o zbieżności celów statutowych z celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013r

b. dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu:

- w przypadku stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego:

- w przypadku innych podmiotów: innego rejestru lub ewidencji,

- w przypadku kościelnych osób prawnych: dekretu powołującego kościelną osobę prawną lub zaświadczenie o osobowości prawnej;

c. kserokopię aktualnego statutu.

 1. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 1. Oferty konkursowe opiniuje powołana przez Burmistrza Janowa Lubelskiego Komisja Konkursowa. Po zatwierdzeniu przez Burmistrza protokołu z prac Komisji zawarte w nim opinie stają się ostateczne.
 2. Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizację zadania zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
 3. Od decyzji Burmistrza Janowa Lubelskiego podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Oprac. E. Misztal
Spr. B .Czajkowska


OGŁOSZENIE NR 7/2013
Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia  17 czerwca  2013 roku
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach:

 1. Wypoczynek dzieci i młodzieży
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zgodnie z art. 15ust. 2h  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536), Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych wybrano następujące oferty:

Zadanie 1: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą – dofinansowanie profilaktycznych kolonii letnich.

 1.  Oferta na 1 - Fundacja „Światło – Życie” Ośrodek w Sandomierzu  – „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą – dofinansowanie profilaktycznych kolonii letnich”- wysokość przyznanej dotacji  – 7 000,00  zł.
 2. Oferta nr 2 - Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Królowej Jadwigi – „Wakacje z wartościami – Turnus Edukacyjno - Wypoczynkowy” – wysokość przyznanej dotacji –  7 000,00 zł.

Zadanie 2:  Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

 1. Oferta nr 3 - Agencja Współpracy i Rozwoju – Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS” – „Młodzieżowy klub dyskusyjny – Razem możemy wiele” – wysokość przyznanej dotacji  –      4 000,00 zł.

Ogółem rozdysponowano:

Zadanie nr 1 –            14 000,00 zł

Zadanie nr 2 –             4 000,00 zł


OGŁOSZENIE NR 5/2013 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 20 maja 2013 r.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Rady Miejskiej nr  XXVII/165/12z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia na rok 2013 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  i Uchwały Rady Miejskiej nr  XXIX/183/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013;

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
w następujących zakresach:

 1. Wypoczynku dzieci i młodzieży
 2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaje wspieranych zadań:

Zadanie 1.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą – dofinansowanie profilaktycznych kolonii letnich.

 1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2013 r
 2. Zadanie będzie realizowane w postaci wyjazdowej ( np. kolonia, obóz itp.), czas trwania wypoczynku będzie wynosić co najmniej 7 dni ( dopuszcza się możliwość wliczania dnia wyjazdu na wypoczynek i powrotu z wypoczynku).
 3. Działania:
  • Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  • Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności,
  • Porady pierwszego kontaktu
  • Promocja zdrowego stylu życia, poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego.
  • Imprezy integracyjne.
 4. Beneficjenci - dzieci i młodzież z terenu gminy Janów Lubelski.
 5. Koszty pokrywane z dotacji:
 • materiały informacyjne, edukacyjne,
 • wynagrodzenie osób bezpośrednio realizujących zadanie,
 • koszty przejazdu na kolonie, obozy,
 • koszty pobytu dzieci i młodzieży na kolonii, obozie,
 • bilety wstępu do kina, teatru,
 • ubezpieczenie uczestników.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2013 wynosi 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych), dofinansowanie jednego projektu nie może przekraczać  7 000 zł.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację  analogicznego zadania w 2012 r. wynosiła 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

Zadanie 2.

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

 1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 listopada 2013 r.
 2. Działania:
 • Zajęcia edukacyjne o charakterze profilaktycznym,
 • Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności, w tym prowadzenie zajęć plastycznych, komputerowych, turystycznych, rekreacyjnych, itp.
 • Imprezy integracyjne.
 1. Beneficjenci - młodzież z terenu gminy Janów Lubelski.
 2. Koszty pokrywane z dotacji:
 • materiały informacyjne, edukacyjne
 • wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia edukacyjne, warsztaty, itp.
 • zakup artykułów i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu.
 • bilety wstępu do kina, parku linowego, na basen, itp.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2013 wynosi 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację  analogicznego zadania w 2012 r. wynosiła 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zasady i warunki przyznawania dotacji

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U.  z 2011 r. nr 6, poz. 25). Formularz dostępny jest na oficjalnej stronie Janowa Lubelskiego www.janowlubelski.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

2. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis statutu,

- aktualny odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta,

-  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

3. Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Otwarty konkurs ofert - dofinansowanie profilaktycznych kolonii letnich”

lub

„Otwarty konkurs ofert - Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.”

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.

Warunki realizacji zadań:

 1. Zadania winny być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Janów Lubelski.
 2. Podmiot składający ofertę powinien prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 3. Zadania będą realizowane na podstawie umowy zawartej między Burmistrzem Janowa Lubelskiego, a podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu.

Termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 czerwca 2013 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pok. Nr 23
 2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert, tj. 17 czerwca 2013 r.
 2. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji i regulamin jej pracy ustala Burmistrz Janowa Lubelskiego.
 3. Oferty będą oceniane zgodnie zasadą jawności i uczciwej konkurencji.
 4. W ocenie ofert będą stosowane następujące kryteria: zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu tj.:
 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie,
 • znaczenie zadania dla realizowanych celów i działań zawartych w Gminnym   Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania,
 • jakość wykonania zadania, w tym posiadane zasoby kadrowe i materiałowe,
 • udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 • w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne oceniana będzie rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
   
 1. Decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.
 2. O podjętych decyzjach oferenci powiadomieni będą pisemnie, a wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na oficjalnej stronie internetowej Janowa Lubelskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w roku 2012.

Zadanie: Organizowanie wypoczynku połączonego z programem profilaktycznym, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

 1. Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” im. Ignacego Łukasiewicza w Łążku Ordynackim – Wakacje z dinozaurami i leśnymi duszkami – 7 000,00 zł.
 2. Fundacja Światło Życie Ośrodek w Sandomierzu - Dofinansowanie wypoczynku połączonego z programem profilaktycznym, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 7 000,00 zł.
 3. Parafia Św. Jadwigi w Janowie Lubelskim – Wakacje z Bogiem – wolni i szczęśliwi 2012 – 7 000,00 zł.

Zadanie: Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” – „Warsztaty ekspresji twórczej szansą na rozwój swoich pasji” – 5 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój 1A, lub telefonicznie 15/8724 320.

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

 

Oprac. E. Misztal
Spr. B. Czajkowska


Uwaga !!

Poniżej zamieszczamy protokoły z posiedzenia Komisji Konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań z zakresów:

 1. Profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Janów Lubelski w 2013 (.pdf),
 2. Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Janów Lubelski (.pdf)

 Komisja zobowiązuje jednocześnie wszystkie podmioty, którym przyznano dotacje w wysokości innej niż wnioskowana, aby dostarczyły zaktualizowane kosztorysy i harmonogramy działań do dnia 25 kwietnia 2013 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego, pokój nr 23.

 

E. M


ZARZĄDZENIE NR 21/2013
Burmistrza Janowa Lubelskiego
z dnia 7 marca 2013 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla organizacji pozarządowych i  innych uprawnionych podmiotów


    Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Janów Lubelski w 2013 r.

2.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Sporz. E .Misztal
Spr. B. Łukasik

Załącznik do Zarządzenia nr 21/2013 (.doc)
 


ZARZĄDZENIE NR 20/2013
Burmistrza Janowa Lubelskiego
z dnia 7 marca 2013 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 r. dla organizacji pozarządowych i  innych uprawnionych podmiotów.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

1.Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom.

2.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3.Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi d/s Uzależnień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Sporz. E .Misztal
Spr. B. Łukasik
 

Zalacznik nr 1 - ogloszenie (.doc)

Zalacznik nr 2 - warunki (.docx)


OGŁOSZENIE NR 1/2013

Burmistrza Janowa Lubelskiego
z dnia  21 stycznia  2013 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Rady Miejskiej nr  XXVII/165/12 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W zakresie:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janów Lubelski, w tym:

 1. Rozwój sportu dzieci i młodzieży.
 2. Realizacja szkolenia sportowego.
 3. Organizowanie zawodów sportowych.
 4. Pokrycie kosztu udziału w zawodach sportowych.
 5. Zatrudnienie kadry trenerskiej.
 6. Zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych.
 7. Stypendia sportowe.
 8. Pokrycie kosztów korzystania z  obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
 1.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2013 wynosi: 260 000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Wysokość środków  przeznaczonych na realizację analogicznych zadań w 2012 roku  wynosiła 260 000 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 1. Zasady i warunki przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

- ustawa dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241),

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  nr 127, poz. 857).

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U.  z 2011 r. nr 6, poz. 25). Formularz dostępny jest na oficjalnej stronie Janowa Lubelskiego www.janowlubelski.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

2. Do ofert należy dołączyć:

 • aktualny odpis statutu,
 • aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta (ważny 3 miesiące od daty wystawienia).

3. Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok”

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.

6. Dotacja będzie przekazana w transzach szczegółowo opisanych w umowie.

     III.   Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadania będą realizowane na podstawie umowy zawartej między Burmistrzem Janowa Lubelskiego, a podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu.
 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2013 roku.
 1. Termin składania ofert:
 1. Oferty należy złożyć w terminie 21 dni tj. do dnia 11 lutego 2013 r., w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pok. nr 23.
 2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 1.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
 1. Rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert.
 2. W ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Punkty

 

1

Zawartość merytoryczna oferty (uzasadnienie priorytetu proponowanego zadania, promocja, rzetelny i realny harmonogram)

0 – 20 pkt.

2

Charakter i zasięg oddziaływania (zakładana liczba uczestników zadania, zasięg terytorialny oddziaływania)

0 - 30 pkt.

3

Rzetelność sporządzonego kosztorysu (solidność, prawidłowość i celowość przedstawionego budżetu niezbędnego do realizacji zadania oraz adekwatność przewidywanych kosztów do założonych działań i efektów)

0 - 20 pkt.

4

Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł

0 - 10 pkt.

5

Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych

0 - 10 pkt.

6

Potencjał realizacyjny (posiadane zasoby rzeczowe, osobowe, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

0 - 10 pkt.

 

Suma

100 pkt.

 1. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój 1A, lub telefonicznie 15/8724 320.

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś        
   

 

 


 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www