wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Ogłoszenia drobne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013

I. Wstęp.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. Zagadnienia ogólne.

1.    W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Janów Lubelski odbywał się na podstawie zawartych umów o świadczenie usług. Zadania realizowane były przez:

a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim
b) Zakład Usługowy EKO-PARK w Janowie Lubelskim
c) Eko-Kras Sp. z o.o. w Kraśniku
 
2. Od 01.07.2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane było przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na okres od  01.07.2013 r. do 31.12.2015 r.
 
3. Na terenie Gminy Janów Lubelskim zorganizowano punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Borownicy. Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać odpady tj. akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popioły pochodzące z pieców c.o. w gospodarstwach domowych na terenie miasta, odpady środków chemicznych, farb i lakierów, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich, odpady budowlane i rozbiórkowe. Przeterminowane leki i termometry rtęciowe można było wrzucać do pojemników znajdujących się w 8 aptekach w Janowie Lubelskim. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim oraz w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim.
 
III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
 
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Janów Lubelski nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, przekazywane były do RIPOK w Kraśniku.
 
 
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 
Przystosowanie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Ogólny koszt: 60 047,62zł.
 
3. Liczba mieszkańców.
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2013r. – 16823
b) systemem objęto: 12581 osób, złożonych zostało 3121 deklaracji,
c) w stosunku do 9 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, (którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie) przeprowadzone zostało postępowanie o ustalenie wysokości opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
4. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy.
 
1) W 2013 r. w ramach działania nowego systemu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim odebrało rocznie z terenu Gminy Janów Lubelski 2407,2Mg odpadów komunalnych w tym:
 • papier: 17,9Mg
 • tworzywa sztuczne: 36,1 Mg
 • szkło: 120,9 Mg
 • metale: 5,4 Mg

 

2) W III i IV kwartale 2013r. masa odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniosła 18,4 Mg w tym:

 • metale żelazne: 2,9 Mg
 • tekstylia: 0,9 Mg
 • zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13: 4,4 Mg
 • zużyte opony: 7 Mg
 • odpady wielkogabarytowe: 3,2 Mg

3) Osiągnięte poziomy recyklingu.

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 25,20%.

2. Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 15,23%.

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 521 011.00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2013r.: 53 112.00 zł.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 574 123.00 zł.

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.:

1. Koszty łącznie: 587 544,16 zł

2. Kampania informacyjna: 1 107.00 zł

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 513 514. 76 zł

4. Pozostałe koszty: 66 874. 78 zł, w tym:

 • utrzymanie PSZOK-u
 • szkolenia pracowników
 • wdrożenie i obsługa komputerowego systemu gospodarki odpadami
 • prowizje sołtysów
 • zakup blankietów wpłat
 • zakup pojemników na przeterminowane lekarstwa
 • zakup drukarki

Sporządził: Krzysztof Waldemar Kołtyś

 

 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www