piątek, 12 kwiecień 2024, Imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

Pogoda w Janowie

Ogłoszenia drobne

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że XXII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012 r. o godz. 13:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, odbytej 15 maja 2012 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski Trzeci,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych,
 3. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym,
 4. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych w trybie przetargu,
 5. zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Janów Lubelski,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski,
 7. zmiany strategii rozwoju lokalnego Gminy Janów Lubelski,
 8. zasad ustalania cen za korzystanie z urządzeń Parku Linowego na terenie Parku Rekreacji ZOOM NATURY,
 9. zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych jednostek kultury za 2011 rok,
 10. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,
 11. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowa Lubelskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

4. Stanowisko w sprawie podjęcia działań prawnych wobec właściciela obiektu budowlanego przy ul. J. Zamoyskiego 5 w Janowie Lubelskim.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
 


Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Ewa Janus

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www