niedziela, 4 luty 2024, Imieniny: Andrzeja, Weroniki, Gilberta

Pogoda w Janowie

Ogłoszenia drobne

RPO WL na lata 2007 - 2013 „Modernizacja układu transportowego nowego centrum miasta Janowa Lubelskiego”

Nazwa projektu: „Modernizacja układu transportowego nowego centrum miasta Janowa Lubelskiego”.

Projekt nr 02/08-WND-RPLU.05.02.00-06-291/08 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V: Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy.

Realizacja inwestycji w 2010 roku.

Całkowita wartość projektu: 3 391 996,94PLN w tym udział środków:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 461 421,44PLN

- Budżet gminy 1 461 421,44PLN

Zakres projektu:

- modernizacja następujących ulic klasy L–lokalne łącznie 1,960 km: 8 Września nr 108983, Kardynała Wyszyńskiego nr 108985, Kochanowskiego nr 108919, Kopernika nr 108923, Partyzantów nr 108946, Wiejska nr 108981;

- budowa: ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Wiejskiej, Partyzantów, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika – 0,566 km;

- budowa chodników wzdłuż ulic: Kochanowskiego, 8-go Września, Wiejskiej, Partyzantów Wyszyńskiego Kopernika- 2,167 km;

-Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż odcinka ulicy Wyszyńskiego - 0,22 km.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości i dostępności wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym, a tym samym podniesienie konkurencyjności województwa lubelskiego i zwiększenie spójności społeczno - gospodarczej miasta Janów Lubelski oraz stworzenie warunków do wyrównywania się różnic społeczno - gospodarczych poprzez rozwój i modernizację infrastruktury, sprzyjającej eliminacji różnic w poziomie rozwoju. Ze względu na bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 74 celem działania jest również usprawnienie połączeń komunikacyjnych mieszkańców Osiedla Południe z drogą krajową (ul. Jana Zamoyskiego).

Cele szczegółowe Projektu:

- poprawa jakości funkcjonowania komunikacji w zakresie połączeń na obszarach miejskich (poprawa płynności ruchu, funkcjonalność ruchu pieszego i kołowego), -

- ułatwienie dostępności do ośrodków o dużym potencjale gospodarczym, zakładów pracy,

- ułatwienie dostępności do placówek kulturalno- oświatowych, instytucji, urzędów, szkół, przedszkoli,

- poprawa stanu technicznego dróg,

- poprawa estetyki dróg oraz otoczenia,

- dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej na planowanych inwestycjach do obowiązujących standardów, m.in. w zakresie bezpieczeństwa ruchu,

- poprawa w dziedzinie zaspokojenia oczekiwań i potrzeb społecznych związanych z brakiem dostępności o odpowiedniej jakości,

-ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji spalin do powietrza,

- tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www