środa, 21 czerwiec 2023, Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Pogoda w Janowie

Ogłoszenia drobne

PATRONAT BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

Patronat Burmistrza Janowa Lubelskiego jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia. Przyznawany jest przedsięwzięciom o zasięgu  lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, których realizacja przyczynia się do promocji gminy Janów Lubelski.

Jak uzyskać patronat Burmistrza Janowa Lubelskiego?

Ubiegając się o przyznanie Patronatu należy czytelnie wypełnić wniosek do Burmistrza Janowa Lubelskiego (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
Kompletny, podpisany wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

  • wysłać listownie na adres: Urząd Miejski, Referat Promocji i Rozwoju, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski;
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, I piętro, pok. 23
  • na adres e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl opatrzony ważnym podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub na skrytkę ePUAP /UMJL/skrytka podpisany profilem zaufanym

O przyznaniu bądź odmowie przyznania Patronatu, Wnioskodawca informowany jest pisemnie w formie listownej bądź elektronicznej (na wskazany we wniosku adres pocztowy i/lub adres e-mail).

Obowiązki Organizatora przedsięwzięcia

  1. Przyznanie Patronatu Burmistrza Janowa Lubelskiego zobowiązuje Organizatora do uzgodnienia projektów oznaczenia herbem/logotypem Gminy Janów Lubelski wszystkich materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych o Przedsięwzięciu przed ich rozpowszechnieniem.
  2. Organizator jest zobowiązany do informowania o Patronacie Burmistrza Janowa Lubelskiego w mediach, ogłoszeniach, na materiałach promocyjnych i informacyjnych, podczas wystąpień publicznych oraz do ustnego podania do wiadomości informacji o przyznaniu Patronatu podczas trwania Przedsięwzięcia.
  3. Po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia, w ciągu 14 dni od jego zakończenia, Organizator jest zobowiązany do złożenia Burmistrzowi Janowa Lubelskiego sprawozdania z jego przebiegu (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www