niedziela, 21 styczeń 2024, Imieniny: Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego

Pogoda w Janowie

Ogłoszenia drobne

„Modernizacja układu transportowego starego centrum miasta Janowa Lubelskiego”

Nazwa projektu: „Modernizacja układu transportowego starego centrum miasta Janowa Lubelskiego”.

Projekt nr 02/08-WND-RPLU.05.02.00-06-291/08 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V: Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy.

Realizacja inwestycji w latach 2009 - 2010.

Całkowita wartość projektu: 5 021 985,19 PLN w tym udział środków:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2 999 999,98 PLN

- Budżet gminy 2 021 985,21 PLN

Zakres projektu: projekt dotyczył modernizacji 8 dróg gminnych (ul. 14-go Czerwca, 3-go Maja, Armii Krajowej, Kołłątaja, Piłsudskiego, Poprzecznej, Spadowej, Szewskiej), przebiegających przez teren miasta Janów Lubelski. Całościowy zakres inwestycji obejmuje zmodernizowanie 3,006 km dróg gminnych, zmodernizowanie 6,49 km chodników, wybudowanie 0,115 km kanalizacji deszczowej, wybudowanie 243 szt innych obiektów infrastruktury drogowej, na które składa się liczba wybudowanych zjazdów (240 szt.), progów zwalniających (1 szt.), barierek ochronnych (1 szt.), sygnalizacji aktywnej (1 szt.) oraz zmodernizowanie 4 szt przejść dla pieszych.

Celem bezpośrednim była poprawa jakości i dostępności wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym, a tym samym podniesienie konkurencyjności województwa lubelskiego i zwiększenie spójności społeczno - gospodarczej miasta Janów Lubelski oraz stworzenie warunków do wyrównywania się różnic społeczno - gospodarczych poprzez rozwój i modernizację infrastruktury, sprzyjającej eliminacji różnic w poziomie rozwoju. Celem działania było usprawnienie połączeń komunikacyjnych mieszkańców Osiedla Południe z drogą krajową nr 74 – ul. Zamoyskiego.

Cele społeczno – gospodarcze Projektu:

- poprawa jakości funkcjonowania komunikacji w zakresie połączeń na obszarach miejskich (poprawa płynności ruchu, funkcjonalność ruchu pieszego i kołowego),

- ułatwienie dostępności do ośrodków o dużym potencjale gospodarczym, zakładów pracy,

- ułatwienie dostępności do placówek kulturalno- oświatowych, instytucji, urzędów, szkół, przedszkoli,

- poprawa stanu technicznego dróg,

- poprawa estetyki dróg oraz otoczenia,

- dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej na planowanych inwestycjach do obowiązujących standardów, m.in. w zakresie bezpieczeństwa ruchu,

- poprawa w dziedzinie zaspokojenia oczekiwań i potrzeb społecznych związanych z brakiem dostępności komunikacyjnej o odpowiedniej jakości,

- ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji spalin do powietrza,

- tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www