wtorek, 30 styczeń 2024, Imieniny: Macieja, Martyny, Teofila

Pogoda w Janowie

Ogłoszenia drobne

„Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej w Janowie Lubelskim – etap III”

Nazwa projektu: „Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej w Janowie Lubelskim – etap III”.

Projekt nr 03/08-WND-RPLU.06.01.00-06-084/08 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska.

Realizacja inwestycji w latach 2009 - 2010.

Całkowita wartość projektu: 25 924 466,81 PLN w tym udział środków:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 21 289 172,14 PLN

- Budżet gminy 4 635 294,67 PLN w tym WFOŚ i GW 1 900 000,00 PLN

Zakres projektu: Zakres robót budowlanych podlegających odbiorowi zgodnie z dokumentacją projektową obejmował roboty:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza – 1 903 mb

- Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Przyborowie – 3 321 mb - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przyborowie – 3 022 mb

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zofianka Górna – 734 mb - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej Wojska Polskiego – 403 mb

- Modernizacja Ujęcia Wody:

- obudowa studni szt. 5, wymiana pomp głębinowych i poziomych, rurociągów i armatury;

- wykonanie budynków technicznych przy studniach;

-modernizacja budynku stacji pomp poziomych;

- przebudowa układu rurociągów tłocznych z ujęcia do zbiornika wyrównawczego;

- opomiarowanie zużycia wody;

- remont kan. sanit. odprowadzającej ścieki z budynku stacji wodomierzowej;

- ogrodzenie stref ochrony bezpośredniej poszczególnych studni;

- instalacja nowoczesnych systemów wykorzystujących ICT określających stan sieci wodnej oraz eliminujący starty wody podczas przesyłu;

- montaż i uruchomienia serwisów, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line;

- budowa strony internetowej w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników sieci wodociągowej z otrzymanych usług.

- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków:

- wykonanie punktu zlewnego ścieków;

- wymiana krat z prasą skratek;

- modernizacja piaskownika wraz z separatorem;

- wymiana dmuchaw;

- modernizacja osadnika wtórnego;

- modernizacja stacji odwadniania osadu;

- modernizacja systemu napowietrzania ścieków;

- instalacja nowoczesnych systemów monitoringowych ilości i jakości ścieków oczyszczonych;

- instalacja nowoczesnych systemów monitoringowych ilości i jakości wód, do których ścieki będą odprowadzane;

- budowa strony internetowej w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Południe – 9 114 mb

- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Cichej – 550,5 mb

- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spokojnej – 1 081,5 mb

- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzozowej – 1 981,5 mb - przepompownie ścieków – 5 szt.

Cel główny Projektu: poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów.

Cel został osiągnięty poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlach mieszkaniowych i modernizację Ujęcia wody i Oczyszczalni ścieków.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www