środa, 10 kwiecień 2024, Imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

Pogoda w Janowie

Zaproszenie na szkolenie "Zarządzanie finansami NGO"

Lokalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Janowie Lubelskim zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Więcej i lepiej - wsparcie organizacji pozarządowych w woj. lubelskim poprzez działalność Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. (skierowanego do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego: pracowników, członków oraz wolontariuszy).

 

Zarządzanie finansami NGO

Ramowy program szkolenia:
- Podstawy prawne prowadzenia działalności w formie fundacji, stowarzyszenia.
- Typy działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty sektora ekonomii społecznej.
- Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
- Skutki prawne prowadzenia poszczególnych typów działalności.
- Warunki jakim musi odpowiadać prowadzenie działalności odpłatnej i działalności gospodarczej.
- Moment rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i związane z tym obowiązki.
- Definicja i elementy strategii finansowej w organizacji pozarządowej.
- Źródła finansowania poszczególnych typów działalności organizacji – nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
- Kalkulacja przychodów i kosztów w ramach działalności organizacji.
- Planowanie budżetu a planowanie przepływów finansowych.
- Budżet roczny i budżet miesięczny.
- Ustalenie należności i zobowiązań.
- Tworzenie i realizacja budżetu finansowego w organizacji pozarządowej.
- Istota, znaczenie i funkcje rachunkowości.
- Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.
- Obowiązki organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie rachunkowości.
- Polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych. Dokumenty księgowe.
- Specyfika rachunkowości działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej w organizacji pozarządowej.
- Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych.
- Obowiązki podatkowe dla poszczególnych typów działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Termin szkolenia: 29, 30 czerwca, 01 lipca 2012 r.
Miejsce szkolenia: ul. Zamoyskiego 52 23-300 Janów Lubelski (stara poczta) II piętro
Wykładowca: Justyna Bartosiewicz

 
W ramach organizowanych szkoleń zapewniamy BEZPŁATNIE:
- wykwalifikowanych wykładowców,
- materiały szkoleniowe (segregator, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców),
- ubezpieczenie NNW,
- wyżywienie,

Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona jest w Lokalnym Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, tel. 15 872 52 52, 15 871 75 36, osoba do kontaktu: Maria Zielonka.

Ponadto Lokalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane założeniem organizacji na dyżur doradcy NGO - pani Grażyny Łysiak w dniach 25-28 czerwca 2012 r., która będzie pomagać m.in.

- w przygotowywaniu wniosków w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Starostwa i Gminy,
- przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań zleconych przez Gminy
- zakładaniu i rejestracji organizacji, wypełnianiu dokumentów,
- weryfikacji dokumentów statutowych organizacji pod względem zgodności z nowymi uregulowaniami prawnymi,
- rozwiązywaniu innych problemów zgłoszonych przez organizację.

Dyżur będzie pełniony od godz. 10.00 - w Lokalnym Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, II piętro.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się pod nr telefonu 15 872 52 52 lub 15 871 75 36

Info: Maria Zielonka

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www