wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 2103/4

Nr działki: Nieruchomość stanowiąca działkę  nr 2103/4

Pow. w ha: Pow. 0,1702 ha

Cena nieruchomości: Cena nieruchomości wynosi 121 097,00 zł, Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, która wynosi 73 869,00 zł.
Podane kwoty nie obejmują podatku VAT, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.

Nr księgi wieczystej: Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr ZA1J/00063557/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. (wolna od obciążeń i zobowiązań)

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego  - "Obrówka/Kompleks Leśny", uchwalonym Uchwałą Nr XLVII/368/18 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 29 maja 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa lubelskiego z 27 czerwca 2018 r., poz. 3069 , nieruchomość stanowiąca działkę nr 2103/4 została ujęta w obszary przeznaczone pod:

  • teren przemysłu i usług, oznaczone na rysunku planu symbolem PU-1;
  • tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorcze oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ-3,
  • tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolem KDD-4.

Sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dotyczącego ww. działek (w tym dopuszczenia, ograniczenia, wykluczenia, zakazy, nakazy, w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu, jak również wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych oraz wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy) -  zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obrówka/Kompleks Leśny".  Wypis i wyrys z planu jw.,  można uzyskać w Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim .
Powyższa działka położona jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego  „Lasy Janowskie” w granicach obszaru  NATURA 2000.
Przy projektowaniu sposobów zabudowy i zagospodarowania ww. terenów należy uwzględnić istniejące złożone warunki ekofizjograficzne (w tym warunki gruntowo-wodne) oraz istniejącą i projektowaną infrastrukturę techniczną.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona jest w m. Janów Lubelski przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci, stanowiąca własność Gminy Janów Lubelski i jest oddana w użytkowanie wieczyste.

Sporz. A.M.
Spr. W.F.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www