środa, 10 kwiecień 2024, Imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

Pogoda w Janowie

Powstała Rada Muzeum

Inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim rozpoczęło się 14 czerwca br. o godz. 11.00 w tymczasowej siedzibie Muzeum. Otwarcia dokonała Pani Barbara Nazarewicz – dyrektor Muzeum, która powitała i przedstawiła wszystkim obecnych na sali członków Rady. Na wstępie wiceburmistrz Czesław Krzysztoń wręczył akty powołania. Rada Muzeum jest organem działającym, na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.).

Podstawowym zadaniem Rady jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawy. Rada ocenia, na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata. Dyrektor Muzeum Barbara Nazarewicz przedstawiła dane statystyczne dotyczące frekwencji, ilości pozyskanych eksponatów, ilości przeprowadzonych spotkań edukacyjnych w tym lekcji i warsztatów muzealnych.

Dużo miejsca poświęciła zmianom jakie przeprowadzono w 2011 r. zarówno w działalności placówki, jak i na ekspozycji stałej muzeum. Po wysłuchaniu sprawozdania Rada Muzeum jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2011. W dalszej części posiedzenia Dyrektor Muzeum przedstawiła skrótowo nowe działania, jakie muzeum podejmie w roku 2012. Wskazała również na problemy z jakimi boryka się obecnie placówka. Brak miejsca magazynowego na przechowywanie eksponatów, brak powierzchni wystawowej oraz pomieszczeń biurowych. Na zakończenie należy zaznaczyć, że Dyrektor Muzeum w toku posiedzenia wielokrotnie podkreślała, że wysoka ocena pracy

Muzeum jest efektem ciężkiej pracy zespołu osób w nim pracujących. Na podstawie przepisów statutu muzeum Rada Muzeum liczy 8 członków. Obecny skład Rady Muzeum: Przewodniczący Rady: Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł - Prorektor ds. ogólnych UMCS Lublin, Wiceprzewodnicząca Rady: Ewa Janus – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Członkowie Rady: dr Mariola Tymochowicz - Zakład Kultury Polskiej Instytut Kulturoznawstwa UMCS Lublin, mgr Dominik Szulc - Instytut Historii UMCS Lublin, Czesław Krzysztoń - Zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego, mgr Jolanta Smuniewska - Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Agnieszka Jaczyńska - Kierownik Referatu Edukacji Historycznej, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Lublinie, IPN o/Lublin, Andrzej Blacha - Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim.


Tekst i foto: Andrzej Czerwonka, Muzeum Regionalne

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www