czwartek, 22 kwiecień 2021, Imieniny: Leona, Kai, Heliodora

Pogoda w Janowie

Gmina Janów Lubelski pracuje nad programem rewitalizacji

Wdrożenie Gminnego Programu Rewitalizacji, który ma być jednym z ważniejszych dokumentów w naszej gminie na lata 2016-2022, było  głównym tematem środowego spotkania Burmistrza Janowa Lubeskiego z organizacjami pozarządowymi tj. 14 września. Tematem spotkania było wypracowanie planów i zamierzeń dotyczących zrewitalizowania i zagospodarowania konkretnych obszarów Gminy pod kątem uwzględnienia potrzeb naszych mieszkańców. W tym celu została opracowana ankieta na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni gminnych oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno – gospodarcze. Jak zaznaczono, dokument niniejszy będzie odgrywać ważną rolę w nowym okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie naszej gminy. Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś podkreślił, że obszar rewitalizacyjny nie może obejmować więcej niż 20 % powierzchni gminy, w tym nie może go zamieszkiwać nie więcej niż 35% mieszkańców.  Po wielu analizach stwierdzono, iż aspektem wiodącym w rewitalizacji powinna być kwestia rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, zamieszkującej obszar kryzysowy, a inwestycje (remonty, modernizacja infrastruktury itp.), mają być środkami prowadzącymi do tego celu. Rewitalizacja nie ma polegać tylko na odbudowie dróg i ulic, ale też na takich działaniach społecznych, które trwale  poprawią jakość życia.

W spotkaniu dnia 14 września br. wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ewa Misztal – inspektor ds. Obsługi Biura Rady z Urzędu Miejskiego – przedstawiła „Roczny Program Współpracy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 rok”, zapraszając podmioty do składania ofert. W dalszej części spotkania rozmawiano na temat organizacji Pikniku Rewitalizacyjnego, który odbędzie się 27 września w Parku Miejskim. Niniejsze zagadnienie zostało przedstawione zebranym przez Katarzynę Dzadz - Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego. Piknik poprzedzi konferencja w Janowskim Ośrodku Kultury. Do udziału w Pikniku zostały zaproszone organizacje pozarządowe. Warto tu zaznaczyć, że w ramach opracowania  Gminnego Programu Rewitalizacji trwają spotkania konsultacyjne z mieszkańcami naszej gminy. Najbliższe już 16 września o godz. 17.00.

W środkowym spotkaniu uczestniczyła Joanna Smuszkiewicz – Biłyk przedstawiciel firmy EKO – GEO Consulting z Lublina, która współpracuje przy opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Janowa Lubelskiego na lata 2016 – 2022 w ramach projektu pn. „Budowanie partnerstwa na rzecz zmiany społeczno- gospodarczej gminy Janów Lubelski”.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www