czwartek, 15 kwiecień 2021, Imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

Pogoda w Janowie

Działania i przedsięwzięcia w ramach rewitalizacji. Konferencja podsumowująca

„Przez pryzmat potrzeb człowieka powinniśmy dokonywać zmian. Nie możemy zapomnieć o tych osobach wykluczonych, o ich potrzebach. Dlatego też opracowując lokalny program rewitalizacji Janowa Lubelskiego zwróciliśmy szczególną uwagę na poprawę poziomu jakości życia, bezpieczeństwa, aktywności naszych mieszkańców” – mówiła Bożena Czajkowska – Sekretarz Gminy Janów Lubelski podczas konferencji pn.  „Rola społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji”, podsumowującej opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 - 2022.  Spotkanie odbyło się 27 kwietnia br. w Janowskim Ośrodku Kultury.

Przypomnijmy, iż  wymagany obszar rewitalizacji to 20% powierzchni gminy, na którym zamieszkuje nie więcej niż 30 % liczby mieszkańców gminy. Podkreślmy, że teren gminy Janów Lubelski przeznaczony do rewitalizacji obejmuje przestrzeń o powierzchni 146, 8 ha, zaś liczba zamieszkałych w wyznaczonym terytorium stanowi 29, 6 % mieszkańców gminy. 

Celem pracy (na którą składały się konsultacje społeczne, piknik rewitalizacyjny, konferencja, 12 spotkań warsztatowych, posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. Programu Rewitalizacji, a także przeprowadzone ankiety) było opracowane dokumentu, który będzie podstawą do ubiegają się o środki zewnętrzne na działania wyznaczone w obszarze rewitalizacyjnym. Konkurs odbędzie się jesienią 2017 roku. Natomiast główny cel realizowany będzie przez następujące cele strategiczne, wyznaczone dla każdej ze sfer rewitalizacji. Jest to m.in.: sfera społeczna, sfera gospodarcza, sfera przestrzenno – funkcjonalna, techniczna i środowiskowa.

W następnych latach będzie realizacja powziętych zadań, które zostały wspólnie wyznaczone wokół konkretnych działań i przedsięwzięć. Jest to m.in: Rynek Starego Miasta (przebudowa dworca PKS), budynek Gimnazjum, Dom Nauczyciela, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, Mieszkanie socjalne, Park Misztalec, ul. Świerdzowa.

Głównym projektem zgłoszonym w ramach programu rewitalizacji jest Rynek Starego Miasta. Obecnie gmina jest na etapie dokumentacji technicznej przebudowy dworca. Przebudowa dworca pozwoli zmimalizować jego uciążliwość. Powstanie nowy obiekt wielofunkcyjny, który jest tak zaprojektowany, aby w przyszłości mógł posłużyć również za inne funkcje usługowe. Zdegradowane budynki i zadaszenie zastąpi nowy obiekt o formie nowoczesnego przeszklonego pawilonu, w którym znajdzie się oprócz poczekalni i toalet, kawiarenka oraz informacja turystyczna z kioskiem. W obiekcie będzie poczekalnia wewnętrzna, jak również zewnętrzna. Pomiędzy pawilonem, a szpalerem klonów przy ulicy Wesołej powstanie plac – z multimedialną fontanną z elementami dźwiękowymi, świetlnymi. Przy projektowaniu zostały uwzględnione funkcje placu jako miejsca integracji, spotkań, imprez kulturalnych. Zachowane zostaną funkcję targowe- handel koszyczkowy (ławki będą pełnić jednocześnie funkcje stołów do handlu) zostaną zaprojektowane nowe kramy składane do handlu okazjonalnego. Natomiast w drugiej części Rynku przy ul. Kilińskiego planowany jest remont Zdrojów Rzemiosł wraz z placykiem. Ponadto planuje się likwidacje starych szaletów, a w ich miejsce zostanie powiększony parking. Dodajmy, że będzie nowa sygnalizacja świetlna, który w przyszłości będzie zsynchronizowana z nową sygnalizacją m.in. na ul. Ulanowskiej. Kolejnym dodatkowym elementem będzie zwiększenie ilości zieleni: drzew alejowych, donice z zielenią.  

Kolejnym obiektem jest Dom Nauczyciela mieszczący się przy ulicy Ogrodowej. Budynek wymaga termomodernizacji, ale wewnętrznego remontu. Na parterze planowanie jest utworzenie nowoczesnej Medioteki, przestrzeni kulturalnej przeznaczonej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Na pierwszym piętrze będą miejsca udostępnione organizacją pozarządowym, m.in. Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  Nowe funkcje użytkowe ma także uzyskać budynek Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza. Główny cel rewitalizacyjny tego miejsca ma być z przeznaczeniem dla seniorów, którzy wymagają opieki, rehabilitacji. W tym kierunku planuje się utworzenie Dziennego Domu dla Seniorów Senior +. Czwartym obiektem jest przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie Lubelskim na potrzeby budownictwa socjalnego. Kolejnym istotnym w programie rewitalizacji obiektem jest budynek Gimnazjum przy ulicy Ogrodowej. Prace będą dotyczyć nie tylko remontów i termomodernizacji gimnazjum, ale również przebudowy budynku na potrzeby integracyjnego przedszkola i integracyjnego żłobka wraz  z zagospodarowaniem i przystosowaniem otoczenia (dziewięć sal przedszkolnych i dwie sale żłobkowe). Natomiast segment A i B budynku gimnazjum będzie przeznaczony na potrzeby organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze rewitalizacji (np. świetlica środowiskowa, sala komputerowa, szkoły językowe). Dodajmy, że w poziomie piwnic gimnazjum będzie sala fitness i siłownia dla seniorów. W budynku swoją siedzibę będzie mieć (przeniesiony z Domu Nauczyciela) Zespół Szkół i Obsługi Przedszkoli.

Rewitalizacja to nie tylko obiekty, to także przestrzeń. Teren przy ul. Świerdzowej, który zostanie po Niepublicznym Przedszkolu zostanie zagospodarowany w następujący sposób: od strony ul. Kołłątaja dodatkowe parkingi, natomiast w miejscu budynku przedszkola planowany jest inkubator przedsiębiorczości. Teren przy ulicy Sienkiewicza (teren pomiędzy nową Biedronką, a cmentarzem), planowane jest utworzenie terenów pod rozwój przedsiębiorczości wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

Jeśli chodzi o budynek więzienia. W najbliższym czasie planowany jest remont parteru więzienia dla potrzeb funkcjonowania Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim.Obecne, muzeum swoją  tymczasową siedzibę ma w Domu Nauczyciela.

W ramach programu rewitalizacji planowana jest także przebudowa Parku Misztalec - urządzenie parku jako wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej terenów zielonych (układ alejek, monitoring, oświetlenie, siłownia, ławeczki, renowacja zbiornika wodnego).

Ponadto w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, funkcyjności przestrzeni publicznych planowana jest rozbudowa janowskiego monitoringu na terenie miasta, jak również prace remontowe i termomodernizacyjne budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim.

Zaznaczmy, że spotkanie zostało poprowadzone przez Bożenę Czajkowską – Sekretarz Gminy, Krzysztofa Kołtysia – Burmistrza Janowa Lubelskiego oraz Joannę Smuszkiewicz – Biłyk przedstawiciel firmy EKO – GEO Consulting z Lublina, która współpracuje przy opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Janowa Lubelskiego na lata 2016 – 2022 w ramach projektu pn. „Budowanie partnerstwa na rzecz zmiany społeczno- gospodarczej gminy Janów Lubelski”.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www