niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Burmistrz Janowa Lubelskiego wprowadza „Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji”

Burmistrz Janowa Lubelskiego wprowadza

„Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji”

 

Kto może skorzystać?          

Przedsiębiorstwa, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii i były zmuszone do znacznego ograniczenia lub zupełnego zawieszenia funkcjonowania

O co można się ubiegać?    

 - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty podatku od nieruchomości

Jak można się ubiegać?     

- na wniosek, w uzasadnionych przypadkach. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie

Wymagane dokumenty       

1. Wniosek o udzielenie ulgi wraz z załącznikami (do pobrania)

2. Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis. (do pobrania)

3. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (do pobrania)

4. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych

5. Dokumenty finansowe za I kwartał 2020 roku lub inne  dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej

6. Oświadczenie o stanie majątkowym (do pobrania)

Jak złożyć dokumenty?

Wniosek podpisany profilem zaufanym lub ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca składa w jednej z wymienionych form:

- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP (/UMJL/skrytka),

- drogą mailową na adres: sekretariat@janowlubelski.pl

- w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

- do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu w wejściu głównym Urzędu Miejskiego, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski (dokumenty zapakowane w zaklejoną kopertę i zaadresowane na Urząd Miejski).

 

Termin rozpatrzenia wniosku                                

 

- 14-30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów

 

 Referat do kontaktu          

- Referat Budżetowo-Podatkowy tel. 15/ 87 24 323 e-mail: podatki@janowlubelski.pl

Podstawa prawna                

- art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe        

Jeżeli stan epidemii utrzyma się dłużej i przedsiębiorstwo,w związku z tym faktem, utraci możliwość zarobkowania oraz gdy minie termin zapłaty kolejnej raty podatku od nieruchomości, przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać (odrębnym wnioskiem) o umorzenie zaległości. Jednakże jednym z wyznaczników umorzenia będzie stan majątkowy przedsiębiorstwa, stan zatrudnienia pracowników i wpływ umorzenia na prognozy co do jego utrzymania.

 

 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www