czwartek, 15 kwiecień 2021, Imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

Pogoda w Janowie

Będzie przebudowa Rynku Starego Miasta

Pełny sukces Konwentu Rozwoju Gminy, który odbył się w dniu 21.10.2016 r. Koncepcja zagospodarowania Rynku Starego Miasta prowadzona od dwóch lat  przez Referat Architektury i Planowania kierowany przez Jolantę Zezulińską, została zaakceptowania przez Konwent. Obecnie urząd przejdzie do kolejnego etapu – przetargu na dokumentację projektową wraz z kosztorysami, co umożliwi w przyszłym roku złożenie wniosku o dofinansowanie dokończenia przebudowy Rynku wraz z przebudową przystanku dworcowego.

Koncepcja opublikowana  w czerwcu na miejskiej stronie internetowej, rozpatrywana była na kilku spotkaniach i Konwentach z mieszkańcami gminy. Mieszkańcy występowali z różnymi postulatami i wnioskami dotyczącymi zagospodarowania Rynku, po dyskusji publicznej Biuro projektowe Nizio International Design uwzględniło wiele z nich.

Podczas ostatniego spotkania Konwentu, które odbyło się w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lub. na lata 2016-2022 Burmistrz Krzysztof Kołtyś przedstawił  poprawioną przez autorów koncepcję zagospodarowania Rynku – było to podsumowanie konsultacji z mieszkańcami.   Większość postulatów została uwzgledniona, dlatego też w głosowaniu przyjęto przedstawione propozycje.

Planowany budynek usługowy, który powstanie w przybliżeniu na miejscu obecnego dworca spełniał będzie kilka funkcji: dworca , informacji turystycznej, kawiarenki i toalet, które umieszczone beda w suterenie. Budynek o formie lekkiego pawilonu posiada przeszklone elewacje, jedna ze ścian jest skośna, aby maksymalnie odsłonić fasadę Sanktuarium na osi widokowej od obecnej pompy znajdujacej sie na Rynku. Powierzchnia placu będzie wypoziomowana, w związku z czym od strony ulicy Sukienniczej będą 2-3 schodki. Wjazd autobusów odbywał się będzie jak dotychczas  od ulicy Sukienniczej z wyjazdem do ulicy Zamoyskiego w kierunku domu handlowego. Projekt obejmuje teren obecnego dworca z otoczeniem, nie dotyczy domu handlowego. Szczegóły dotyczące  ilości dodatkowych nasadzeń drzew, wielkości  płyt chodnikowych, materiału donic, będą rozwiazane przy opracowywaniu dokumentacji techincznej,  którą planuje sie uzyskać do połowy przyszłego roku. Następnie zostana złożone wnioski o dofinansowanie inwestycji, której koszt może wynieść około 6 mln zł.

Kolejnym tematem inwestycyjnym omawianym podczas spotkania było konsultacja prac przy rewitalizacji terenu Misztalca. W pierwszym etapie przewiduje się wybudowanie wygodnych ścieżek pieszo-rowerowych oraz wykonanie placu zabaw dla dzieci i siłowni, która umiejscowiona będzie przy obecnym wejściu do parku z ulicy Wojska Polskiego. Wyremontowane byłyby także schody do parku z tereny dawnego cmentarza prawosławnego. Propozycja uwzględniająca kilka zgłoszonych uwag została przyjęta do dalszej realizacji. Renowacja stawu oraz roboty drogowe przy ul. Modrzewiowej i projektowanym odcinku drogi w przedłużeniu ul. Objazdowej z parkingami są również planowane, ale w oddzielnych póxniejszych etapach.

W kolejnym wystąpieniu pan Paweł Wiśniewski przedstawił zasady powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji, jaki zostanie powołany przez Pana Burmistrza.

Zadaniem Zespołu będzie zapewnienie współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów gminy i ich reprezentowanie. Partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tworzenie Lokalnego Programu  Rewitalizacji. Zespół realizował będzie zasadę partnerstwa, z funkcją współdecydowania i kontroli obywatelskiej. Zadaniem zespołu konsultacyjnego będzie współpraca z zespołem ds. rewitalizacji i ekspertem zewnętrznym w formie opiniowania i doradztwa przyjętych rozwiązań.

Przewiduje się, iż Zespół będzie liczył około 20 osób. W skład zespołu będą wchodzić reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, oraz mieszkańców, z uwzględnieniem zasad równowagi i reprezentatywności wszystkich reprezentowanych środowisk.

Osoby chcące uczestniczyć w pracach Zespołu Konsultacyjnego zostały zaproszone do zgłaszania swoich kandydatur za pomocą formularza deklaracji. Wzór deklaracji w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem http://www.archiwum.janowlubelski.pl/

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Janowie Lubelskim lub przesłać mailowo na adres sekretariat@janowlubelski.pl w terminie do 31 października 2016 r.

Ostatnim tematem Konwentu była informacja pani Joanny Biłyk eksperta z Firmy EKO -GEO odpowiedzialnego za Lokalny Program Rewitalizacji Janowa Lubelskiego na temat zaawansowania prac nad diagnozą społeczno-gospodarczą. Zaprezentowała dotychczasowe wyniki problemów zgłosznych w ankietach podczas pikniku rewtalizacyjnego.   Ankietyzacja nt. "Oceny problemów społecznych i obszarów ich koncentracji" będzie nadal prowadzona, między innymi na stronie internetowej w zakładce Rewitalizacja.

Aby badania były miarodajne wykonane zostaną na kilku tysiącach respondentów wypełniajacych ankiety.

Ankiety oraz zbierane dane szczegółowe będą podstawą wyznaczenia obszarów zdegradowanych o obszaru rewitalizacji. Opracowanie diagnozy potrwa do końca roku, w następnym etapie do końca lutego 2017 r. będzie możliwość składania projektów przedsięwzięć, które pomogą złagodzić problemy i negatywne zjawiska. Program bedzie pomocny przy uzyskaniu dofinansowania dla wielu projektów.

Tekst i foto: Jan Machulak

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www