poniedziałek, 15 styczeń 2024, Imieniny: Domosława, Makarego, Dąbrówki

Pogoda w Janowie

Ogłoszenia drobne

Budowa Parku Rekreacji „ZOOM NATURY” nad zalewem w Janowie Lubelskim

Nazwa projektu: „ Budowa Parku Rekreacji „Zoom Natury” nad zalewem w Janowie Lubelskim.”

Projekt nr 22/09/WND-RPLU.07.01.00-06-095/09 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Całkowita wartość projektu: 21 329 749,46 PLN w tym udział środków:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 13 985 600,30 PLN

- Budżet gminy 7 344 149,16 PLN

Zakres projektu: W ramach Projektu powstanie:

- 5 nowych wielofunkcyjnych obiektów tworzących Park Rekreacji (Brama Natury, Zoom Natury)

- pawilon nr 1 „Troposfery, awifauny i ekosystemów”,

- pawilon nr 2 „Laboratorium recyklingu i energii”,

- pawilon nr 3 -„Runo leśne” z placem zabaw. Obiekty zostaną wyposażone w urządzenia rekreacyjne, multimedia i instalacje.

- rozbudowa kąpieliska,

- poszerzenie plaży,

- rozbudowa infrastruktury podstawowej w zakresie komunikacji (parkingi, aleje, drogi dojazdowe, promenady) sieci elektrycznej i oświetlenia, instalacji wodno-sanitarnej i deszczowej, sieci teleinformatycznej.

- wykonany zostanie obiekt przystani z pomieszczeniami dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Wodnego Posterunku Policji,

- mała architektura, uporządkowane zostaną strefy zieleni publicznej,

- hipodrom,

- obiekt parku linowego,

- plac energii z fontannami,

- punkt widokowy i most drewniany,

- produkty rekreacyjne wzbogaci strefa gier (siłownia zewnętrzna, bulodrom, tor kapslowy, boiska do piłki plażowej i wodnej).

- wdrożone zostaną systemy monitoringu, zabezpieczeń, elektronicznej obsługi klienta oraz audio przewodników.

Produkty osiągnięte w wyniku realizacji Projektu to:

Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) 7 (szt.)

Liczba obiektów zabezpieczonych/wyposażonych w monitoring 6 (szt.)

Powierzchnia nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej 1011,74 (m2)

Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne (ha) 22,95

Liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia 111 (szt.)

Wartość wskaźnika skuteczności/efektywności tzw. efektywność kosztowa osiągnięcia 1 produktu została wykazana w załączniku nr 2 "Samoocena projektu" w pozycji "Kryterium skuteczności/efektywności: Liczba miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu" wynosi 7 miejsc pracy.

Celem nadrzędnym niniejszego Projektu jest zwiększenie udziału sektorów turystyki i kultury w gospodarce regionu Janowa Lubelskiego i całego województwa.

Celem głównym Projektu jest podniesienie turystycznej i gospodarczej konkurencyjności regionu Janowa Lubelskiego oraz szerzenie zachowań proekologicznych poprzez zwiększenie dostępności oferty ekologiczno – edukacyjnej – rozrywkowej na terenie gminy.

Cele bezpośrednie to:

• wygenerowanie trwałych procesów rozwojowych opartych o wykorzystanie wewnętrznego potencjału tego obszaru,

• wykreowanie regionalnych produktów turystycznych kojarzonych z całym regionem i budujących jego wizerunek,

• stworzenie oferty turystycznej kierowanej głównie do młodego pokolenia (zorganizowane grupy dzieci i młodzieży),

• poprawa warunków funkcjonowania oraz warunków do rozwoju programowego,

• stworzenie bazy dla organizacji na terenie miasta dużej liczby wydarzeń turystycznych,

• przeciwdziałanie bezrobociu – w ramach projektu powstanie 7 nowych miejsc pracy w stabilnej instytucji oraz zachowane zostaną dotychczasowe miejsca pracy,

• poprawa estetyki przestrzeni publicznej – w ramach projektu przewidziano zagospodarowanie całego terenu, na którym zlokalizowany jest projekt,

• przeciwdziałanie - zmniejszenie zjawiska sezonowości ruchu turystycznego na terenie Janowa Lubelskiego – całoroczna oferta obejmować będzie działalność turystyczną (aktywne formy turystyki), kulturalną i edukacyjną,

• zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym – nowa infrastruktura będzie obiektem zapewniającym pełną i stałą dostępność dla osób niepełnosprawnych,

• zabezpieczenie nowo powstałej infrastruktury oraz istniejącej infrastruktury przed zagrożeniami – montaż systemów bezpieczeństwa (monitoring),

• wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta Janów Lubelski,

• wzrost konkurencyjności turystycznej regionu,

• wzrost ilości produktów innowacyjnych z zakresu turystyki aktywnej i edukacyjnej o wysokich wartościach poznawczych,

• stworzenie szerokiego wachlarza oferowanych usług rekreacyjno rozrywkowych,

• podniesienie jakości infrastruktury komunalnej i społecznej,

• podniesienia stopnia wykorzystania istniejącego potencjału przyrodniczego,

• zwiększenie ilość inicjatyw podejmowanych na rzecz rozbudowy infrastruktury turystycznej,

• poprawa dostępności do turystyki w powiecie janowskim i województwie lubelskim, poprawa stanu infrastruktury turystyki regionu,

• rozszerzanie świadomości edukacji ekologicznej,

• kształtowanie postaw proekologicznych,

• zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta Janów Lubelski,

• poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie,

• wspieranie rozwoju aktywnych form turystyki,

• wspieranie rozwoju turystyki biznesowej,

• poprawa atrakcyjności miasta względem innych ośrodków w Polsce.

Efekty społeczno - gospodarcze projektu:

• Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta - poprzez stworzenie nowej jakości produktu w ofercie instytucjonalnej miasta;

• znaczna część potencjalnych użytkowników to grupy z terenu całego regionu;

• stworzenia dodatkowych miejsc pracy – bezpośrednio w wyniku realizacji projektu zatrudnienie znajdzie 7 osób;

• ułatwienie społeczeństwu dostępu do turystyki - poprzez nowopowstałe obiekty,

• możliwość korzystania z zajęć warsztatowych w poszczególnych sekcjach, uczestnictwa w wystawach, a także dzięki wprowadzeniu systemu informacji o aktualnych wydarzeniach turystyczno - kulturalnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu;

• wykreowanie pozycji turystycznego lidera regionu, chętnie odwiedzanego przez turystów z całego regionu.

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www